Darreres entrades:

1/2/19

Evolució de la població de Vilamajor en els darrers deu anysAl tancament de 2018, la població de Vilamajor ha arribat als 10.631 habitants. Déu n'hi do!


Evolució de la població empadronada als municipis de Vilamajor. 1974-2018La darrera década no ha estat especialment pródiga en acostar població a residir a Vilamajor: en 10 anys el creixement ha estat de 1.666 persones, mentre que de 1998 a 2008, la població de Vilamajor va augmentar tres vegades més, de 3.961 persones.

Tendéncia de l'increment interanual de la població als municipis de Vilamajor. 2007-2018
Nota: aquesta gràfica mostra la tendència, no les dades de la série original. Ha estat obtinguda a partir d'un procés de desestacionalització estadística.

A la gràfica anterior es mostra l'increment interanual de la població als municipis de Vilamajor, mes a mes. A destacar la disminució de la població a mitjans de 2014, així com la forta empenta de la població a Sant Pere de Vilamajor a partir del primer trimestre de 2016, fins el punt que ja des del juny de l'any passat, la població de Sant Pere creix el doble de la de Sant Antoni de Vilamajor.

Lluny queden però les xifres de 400 nous residents anuals a Vilamajor d'abans de que comencés la punyetera crisi, récord assolit al 2007.

Evolució anual de la població dels municipis de Vilamajor

Tot plegat, és important i interessant atendre a les piràmides de població:

Piràmide de població de Sant Antoni de Vilamajor. Comparatiu 2008-2018
Piràmide de població de Sant Pere de Vilamajor. Comparatiu 2008-2018
Nota: les línies grises intermèdies representen les respectives piràmides de població a partir de l'any 2000.

Una observació detinguda de les dues piràmides ens posa de manifest les grans diferències entre ambdós municipis, que estan determinades fonamentalment pel model residencial i la política d'habitatges (de la qual cosa parlarem un altre dia).

Les notes incorporades a les gràfiques ja ens donen evidències de les diferències dels models poblacionals d'ambdós municipis.

Per estendre l'anàlisi, a les gràfiques següents es fa un interessant exercici demogràfic: es compara la població de fa deu anys amb la que hi hauria d'haver actualment, posant-se en evidència quins han estat els moviments demogràfics en aquests deu anys:

Evolució de la població de Sant Pere de Vilamajor entre 2008 i 2018
Evolució de la població de Sant Antoni de Vilamajor entre 2008 i 2018

Novament els comentaris incorporats als gràfics posen de manifest tant la immigració neta en aquests deu anys, com l'aturada de la mateixa pel que fa a la població més nombrosa de Sant Pere de Vilamajor, la compresa entre els 45 i els 49 anys, mentre que a Sant Antoni de Vilamajor encara rebufa la immigració neta en aquest tram d'edat.

La comparació de les piràmides d'edat dels municipis de Vilamajor amb la del conjunt dels municipis del Baix Montseny resulta tanmateix interessant:

Comparatiu de les piràmides poblacionals dels municipis de Vilamajor i el Baix Montseny (*)
(*) Les dades dels municipis de Vilamajor es refereixen a 31-12-2018, mentre que les del Baix Montseny són a 31-12-2017.

Novament, una mirada acurada de la gràfica ens dona interessants diferències, en concret, fer atenció a què la immigració dels darrers anys (ja aturada) fa que el segment de població que destaca sigui a Sant Pere de Vilamajor en les persones d'entre 45 i 49 anys.

Quan juntem les piràmides dels dos municipis de Vilamajor, el resultat es convalida millor amb el del conjunt de la comarca, i es pot apreciar com el fenòmen de la immigració és més antic (uns cinc anys per endavant) a Vilamajor que al Baix Montseny, per be que en conjunt les piràmides poblacionals són totalment similars. De forma molt sorprenet, sembla que l'evolució demogràfica de Sant Pere i la de Sant Antoni de Vilamajor, molt distintes, tendeixen a compensar-se entre sí, ofer¡nt una imatge equivalent a la de la comarca (llevat dels 5 anys d'avanç de la immigració ja comentada).


Comparatiu de piràmides poblacionals de Vilamajor (Sant Pere + Sant Antoni) i el Baix Montseny (*)
(*) Les dades dels municipis de Vilamajor es refereixen a 31-12-2018 (provisionals), mentre que les del Baix Montseny són a 31-12-2017 (definitives).

Bé fins aquí una breu ressenya d'un tema que dona mooolt per analitzar.

No m'estaré mai d'agraïr als Ajuntaments de Sant Pere i Sant Antoni de Vilamajor per la seva aportació de les dades provisionals dels padrons d'habitants, doncs sense la seva col.laboració aquestes anàlisis de rabiosa actualitat no serien possibles. Gràcies, moltes gràcies !

Nota: Les dades corresponents als municipis de Vilamajor estan actualitzades amb els padrons d'habitants provisionals tancats a 31-12-2018 (pendents de les variacios dels padrons oficials que es publicaran a finals d'aquest any). Les dades de 2017, incloses les corresponenets al Baix Montseny, són les que resulten dels padrons d'habitants definitius publicats per l'Instituto Nacional de Estadística español. Les dades mes a mes han estat calculades mitjançant fonts oficials estadístiques secundàries (INE) actualitzades trimestralment.

(Vull dedicar aquest article, especialmet, al meu bon amic Ferran Sarrià, de qui trobo a faltar les nostres discusions sobre el context socio-econòmic d'aquests pobles que tots dos tant estimem).

0 Comentaris. COMENTEU-HO: