Darreres entrades:

28/1/19

Evolució de la població per barris en els darrers cinc anys


La població per barris a Sant Antoni de Vilamajor. Comparatiu 2012-2017


A destacar: concentració de l'increment de població al nucli principal. Les Pungoles supera per primera vegada en població a Can Miret. Els disseminats no perden pistonada.

La població per barris a Sant Pere de Vilamajor. Comparatiu 2012-2017

A destacar: només Les Faldes i Can Derrocada augmenten significativament la seva població resident en els darrers cinc anys. El nucli principal recull la major part de l'increment de població. Els disseminats no perden pistonada.

14/1/19

L'ocupació a Vilamajor: un any estancada

L'any passat ha tancat amb 1.201 llocs de treball ocupats (*) a Sant Pere de Vilamajor i 1.391 a Sant Antoni.

El 2017 es va tancar, respectivament amb 1.260 i 1.392 llocs de treball ocupats.

Desestacionalitzant les séries, a travès de la mitja móvil anual, els resultats revelen que, durant el 2018, els llocs de treball ocupats als municipis de Vilamajor pràcticament no han variat: 

- A Sant Pere, al 2017 la mitja anual va ser de 1.312 llocs i al 2018 de 1.314.
- A Sant Antoni, al 2017 la mitja anual va ser de 1.370 llocs de treball, i al 2018 idéntica xifra: 1.370.

Evolució dels llocs de treball a Sant Pere de Vilamajor: 2005-2018


 Evolució dels llocs de treball a Sant Antoni de Vilamajor: 2005-2018
Nota: la série puntejada és l'original; la série de ratlla continua, són les dades desestacionalitzades.

Evolució dels llocs de treball als municipis de Vilamajor: 2005-2018. Série original

Evolució dels llocs de treball als municipis de Vilamajor: 2005-2018. Série desestacionalitzada

Evolució dels llocs de treball Vilamajor (Sant Pere + Sant Antoni): 2005-2018. Série desestacionalitzada


A Sant Pere de Vilamajor, l'evolució va ser positiva, amb creixements mensuals, fins al juliol de 2018, però en la segona meitat de l'any 2018 s'ha experimentat una reducció paulatina dels llocs de treball, fins anul·lar tot el creixement de la primera meitat de l'any. A Sant Antoni de Vilamajor s'ha produït el mateix fenómen, per bé que la davallada va començar abans, al mes de maig.

 La comparativa de la situació a finals dels darrers anys és molt reveladora:


Comparativa dels llocs de treball a finals d'any a Sant Pere de Vilamajor: 2007-2018

Comparativa dels llocs de treball a finals d'any a Sant Antoni de Vilamajor: 2007-2018

Cal significar que, malgrat l'estancament, a Sant Antoni de Vilamajor els llocs de treball es mantenen per sobre dels màxims històrics de 2007.

En definitiva, al llarg del 2018 no ha crescut l'ocupació als municipis de Vilamajor, la qual cosa és una mala notícia.

4/1/19

L'atur a vilamajor: un any i mig estancat


La recuperació econòmica ens està duent també bones notícies pel que fa al mercat de treball, amb una reducció progressiva de l'atur registrat i un augment de l'ocupació.

No obstant, l'atur als municipis de Vilamajor sembla haver-se estancat en la seva bona evolució dels darrers anys: fa un any i mig que no acaba de baixar la xifra de vilamajorencs que estan malauradament apuntats a les oficines del SOC.

Les gràfiques següents il·lustren aquesta situació:

Evolució de l'atur registrat a Sant Antoni de Vilamajor: 2005-2018
 
Evolució de l'atur a Sant Pere de Vilamajor: 2005-2018

El component de génere és molt significatiu a Vilamajor, doncs l'atur femení és marcadament superior al masculí, amb una divergència que s'ha incrementat des de l'inici de la recuperació. Nogensmenys, com s'aprecia clarament a les gràfiques anteriors, només l'atur entre els homes de Sant Pere de Vilamajor continua amb una tendència a la baixa, fregant ja els nivells previs a la crisi. En canvi, tant les dones dels dos municipis com els homes de Sant Antoni de Vialmajor que estan a l'atur es mantenen en xifres estancades des de l'estiu de l'any 2017.

(Nota: tingue's en compte l'evolució de la població de Vilamajor al llarg dels darrers anys: des del 2008 fins al 2015, la població d'entre 18 i 64 anys va crèixer en total de 251 persones, i de 2018 fins a finals del 2018 d'unes altres 332 persones en aquesta franja d'edat).

Un any i mig sense variacions en l'atur ens està donant signes de què es tracta ja de la topada amb l'atur estructural, situat en aquest cas a l'entorn de les 530 persones, un 60% de les quals són dones.

Però, cóm està el conjunt de Catalunya? Està patint una situació similar a la de Vilamajor?

Per trobar-hi resposta, he agafat les dades de l'atur al conjunt de Catalunya i les he comparat amb les de Vilamajor (Sant Pere i Sant Antoni). Els resultats són sorprenents:

Comparativa de l'evolució de l'atur a Catalunya i Vilamajor: 2005-2018 (*)
(*) Les dades per al conjunt de Catalunya s'han ponderat per un divisor, a fi i efecte d'obtenir gràfiques de dimensions similars. L'escala del gràfic es refereix només a les dades de persones aturades corresponents a Vilamajor.

Una primera conclusió, molt interessant s'obté d'aquets comparativa: l'evolució de l'atur a Vilamajor ha estat gairebé idéntica a la del conjunt de Catalunya tant en la recessió com en la recuperació.

I la segona conclusió és que, per be que a ritme més desaccelerat, l'atur continua encara baixant al conjunt de Catalunya, mentre que en els darres mesos (un any i mig) l'atur s'ha estancat a Vilamajor.

Vuerem cóm va tot plegat aquest any recent estrenat, però no pinten gaire canvis.