Darreres entrades:

29/1/16

Evolució de la població de Vilamajor en els darrers 10 anys

Variació anual de la població dels municipis de Vilamajor. 1981-2015

Després de la paralització del creixement poblacional -de fet amb emigració neta- dels anys 2012 i 2013, la població de Sant Antoni de Vilamajor ha prosseguit al 2015 la remuntada iniciada l'any anterior.

A Sant Pere de Vilamajor, aquest passat any 2015 s'ha aconseguit una tímida recuperació de la població empadronada, assolint la mateixa xifra de població que tres anys enrera. A Sant Pere de Vilamajor la població empadronada pràcticament no ha variat des de 2010, portant ja cinc anys per sota del creixement natural.


Evolució de la població empadronada a Sant Antoni de Vilamajor. 2000-2015Evolució de la població empadronada a Sant Pere de Vilamajor. 2000-2015


Evolució relativa (*) de la població empadronada als municipis de Vilamajor. 1999-2015
(*) Creixement relatiu de la població. Base any 1999=1.

Cóm s'ha modificat la piràmide d'edats en els darrers 10 anys?


Les gràfiques següents expliquen els moviments de la població empadronada per trams d'edat en els dos municipis de Vilamajor:Evolució de la piràmide de població de Sant Antoni de Vilamajor. 2000-2015

Evolució de la piràmide de població de Sant Pere de Vilamajor. 2000-2015
Nota: les línies grises intemèdies representen l'evolució any a any de les piràmides de població.


En aquests 10 darrers anys, que signifiquen la més important etapa històrica d'expansió demogràfica dels nostres municipis i, a l'hora, el súbit final d'aquesta etapa, es pot apreciar el "reompliment" de les piràmides de població en dos trams d'edats ben marcats: el infants fins als 15 anys i els adults d'entre 40 i 45 anys. Ha estat el fenòmen de l'immigració que ha determinat aquesta evolució.

El fenòmen immigratori ha estat comparativament molt més acusat a Sant Pere de Vilamajor, fins el punt que ha determinat l'existència de dues grans "muntanyes" com es pot apreciar a la gràfica, que determinaran el futur demogràfic del municipi a llarg termini:
- En 25 anys el nombre de jubilats a Sant Pere de Vilamajor -de no haver-hi un augment significatiu de l'emigració- multiplicarà les dades actuals, esdevenint (i és molt anticipar) un poble amb unes taxes de jubilats molt més altes que els pobles de l'entorn. Persones grans en habitatges unifamiliars.
- El "forat demogràfic" de la població de entre 20 i 34 anys, segment bàsic de tot municipi, s'ha enxamplat i a l'hora s'ha fet relativament més fons. No s'ha aconseguit omplir en els anys de forta immigració i els seus efectes es deixaran sentir progressivament amb una disminució de la població emancipable, reproductiva i fortament productiva.

A Sant Antoni de Vilamajor, que ha partit d'una estructura demogràfica molt més equilibrada, el reompliment de la població infantil fins als 14 anys també ha estat molt acusat, però:
- La immigració neta de persones adultes s'ha enxamplat més que a Sant Pere, abastint persones més joves, i a l'hora ha tingut lloc amb una població relativament més envellida, fets que expliquen l'enxamplament  del cim format per persones d'entre 40 i 54 anys, molt atípic.
- Derivada de l'anterior, a mida que aquestes persones actuals -si no hi ha una forta emigració- avancin la seva edat, s'aniran conformant una capa molt grossa de persones recent jubilades, que conformarà més a llarg termini al seu torn una molt important base de persones de la tercera edat, més perdurable que la Sant Pere de Vilamajor.
- Per contra el "forat demogràfic" entre el jovent, que sempre ha estat menys intens i menys extens que el de Sant Pere, no tindrà tanta influència.

La transposició de la població existent fa 10 anys amb l'actual resulta especialment interessant:

Comparació de les piràmides d'edat de Sant Antoni de Vilamajor. Transposició 2005/2015 (*) - Dades actuals 2015

  
Comparació de les piràmides d'edat de Sant Pere de Vilamajor. Transposició 2005/2015 (*) - Dades actuals 2015
(*) Translació 10 anys després, de la població existent al 2005. Es compara el nombre de persones actuals (2015) per cada tram d'edat, amb les persones que hi havia al 2005 d'un tram d'edat 10 anys inferior. Així es poden observar les variacions de població respecte la teórica que hauria d'existir si no hi haguéssin hagut fenòmens migratoris o naturals (naixements i defuncions). Així, un increment en el nombre de persones d'un mateix tram d'edat es deu inequívocament a un saldo migratori positiu (immigracions netes) mente que una disminució es pot deure tant a moviments emigratoris nets com, també, a defuncions, aquestes molt més probables en trams d'adt avançada.

A Sant Antoni de Vilamajor, en els darrers 10 anys ha continuat, tot i què amb menor intensitat, la immigració, molt notable en els trams d'edat de 30 a 44 anys.

A Sant Pere de Vilamajor també s'ha donat immigració neta de persones entre 30 i 44 anys, però és d'apreciar una emigració neta prou significativa centrada en el jovent de 20 a 24 anys i l'estancament del jovent entre 25 i 29 anys, fets que no s'han donat al municipi germà: Sant Antoni de Vilamajor està tenint major capacitat de retenir, i fins i tot molt tímidament d'atreure jovent (20-29 anys), fet que no es dona a Sant Pere de Vilamajor (sense que en aquest municipi es pugui parlar però d'emigració massiva del jovent). Aquest fet és potser el que té un interès estratègic més important.

Curiós també destacar dues evidències:

- La població que fixa de manera més estable la seva residència és la situada entre els 50 i 74 anys d'edat.
- Passats 10 anys moren just la meitat dels avis que tenen 85 o més anys.
    
La comparació entre les piràmides d'edat relatives dels dos municipis, i d'aquests amb la del conjunt del Vallès Oriental, ens dona una idea dels trets diferencials:


Piràmides d'edat comparades dels municipis de Vilamajor. 2015

 Piràmides d'edat comparades dels municipis de Vilamajor i del Vallès Oriental. 2015*  
* La piràmide del Vallès Oriental correspon a dades de 2014. 


Respecte l'àmbit comarcal, de molta més població i per tant més ben definit, tant Sant Pere com Sant Antoni de Vilamajor presenten alguna anomalia:

- A Sant Pere de Vilamajor s'aprecia la més forta incidència de l'immigració sobre les capes d'infants i persones de mitjana edat, i a l'hora, el "forat demogràfic" molt intens del què ja hem parlat abans.

- A Sant Antoni de Vilamajor, la major concentració de població d'entre 50 i 59 anys, de la que esdevindrà un desequilibri de persones jubilades en un futur proper.

Des de sempre hem pensat que la proximitat entre els dos nuclis dels municipis de Vilamajor provoquen un cert factor de d'elecció alternativa quant a fenòmens residencials (i d'altres). És un fenòmen que mai ha estat estudiat, però té un indicador molt calr quan sobreposem les estructures demogràfiques dels dos municipis en conjunt, amb la de la comarca de la que -administrativament- formem part: 


Comparació de les piràmides d'edat de la suma dels municipis de Vilamajor amb el Vallès Oriental. 2015*
 
* Estructura de la població per trams d'edat, en percentatges respecte la població total. La piràmide del Vallès Oriental correspon a dades de 2014. 

Es pot apreciar cóm, en sobreposar les piràmides de població dels dos municipis de Vilamajor, es sincronitza el resultat de manera molt acusada amb la piràmide de la comarca. Però amb una petita diferència: un avançament de 5 anys en les típiques puntes demogràfiques d'infants joves post-adol·lescents i persones de mitjana edat, evidència d'una immigració neta anterior i més intensa que la del conjunt de la comarca, fet  que a mig termini determinarà que també la incidència de persones de la tercera edat serà anterior i més perdurable.


Resulta d'interès, per acabar aquesta breu anàlisi, observar l'evolució de l'edad mitja de la població dels dos municipis:

Evolució de l'edat mitja de la població empadronada als municipis de Vilamajor. 1999-2015


La intensitat del fenòmen immigratori de la primera dècada dàquest segle ha anat conjugant un envelliment progressiu i extens de la població mitja, fins el punt de què Sant Pere de Vilamajor ja ha atrapat Sant Antoni, superant en ambdós municipis els 40,5 anys d'edat mitja (en línia però amb l'edat mitjana del Vallès Oriental, que està mig any per sota).
 
De les anàlisis anteriors podem un cop més concloure que els municipis de Vilamajor s'enfronten a assumir una important població de persones de la tercera edat, fet que determinarà importants canvis socio-econòmics en els dos municipis. A Sant Pere de Vilamajor, amb la població molt més dispersa i sense rellevància del nucli principal, el repte és més important.
A l'hora, també a Sant Pere de Vilamajor, en el mig termini el "forat demogràfic" determinarà una ràpida disminució de jovent emancipable i reproductiu, que tindrà conseqüències sobre la població activa i en conjunt sobre el desenvolupament socio-econòmic del municipi.

Només amb una valenta i decidida política estratègica de tots els agents polítics i socials, de cara a la promoció de l'establiment residencial del jovent i de relocalització de la gent gran, en nuclis compactes, s'aconseguirà mantenir l'equilibri i el desenvolupament sostingut d'ambdós municipis, fonamentalment a Sant Pere de Vilamajor, que té una situació molt més agreujada.Font de les dades: Padrons municipals d'habitants. Fins a 2014, INE-IDESCAT. 2015 Padrons provisionals, Ajuntaments de Sant Pere i de Sant Antoni de Vilamajor.

Notes: Tot i que les dades del padró corresponen a 1 de gener de cada any, s´han assimilat al 31 de desembre de l'any anterior, per exemple, les dades de 2015 corresponen al padró de 1-1-2016 equivalent a 31-12-2015, i així igualment per a tots els anys.


No m'estic d'agraïr novament als Ajuntaments de Sant Antoni i Sant Pere de Vilamajor la seva estimable col.laboració per tal de poder realitzar aquestes contribucions amb dades puntualment actualitzades.