Darreres entrades:

16/10/17

L'ocupació de Sant Antoni de Vilamajor supera la crisi

A finals d'octubre de 2007, Sant Antoni de Vilamajor va arribar al que fins ara ha estat el seu màxim històric de llocs de treball radicats al municipi, amb 1.359 llocs (*). Al setembre del mateix 2007, també s'assolí al municipi el màxim històric de llocs de treball en un mes de setembre, amb 1.351 llocs de treball radicats al municipi.

A l'agost de 2012, l'ocupació de Sant Antoni de Vilamajor tocava fons, amb només 1.167 llocs de treball. 

Però, després de cinc llargs anys de lenta recuperació, aquest setembre, Sant Antoni de Vilamajor ha recuperat el nombre de llocs de treball que tenia abans de la crisi, arribant a finals de mes a 1.375 llocs de treball.

És una fita històrica i que significa que el pols econòmic de la vila ha aconseguit superar la crisi en termes d'ocupació radicada al municipi.


Evolució de l'ocupació de Sant Antoni de Vilamajor. Gener 2005-Setembre 2017
Nota: la gràfica de punts representa la série original. La série de línia continua, de la seva banda, presenta la série desestacionalitzada (mitja anual móbil).

Com en altres ocasions he comentat en aquest blog, les séries estadístiques de dades puntuals (dels diferents mesos, per exemple) no permeten conclusions de tendència de la série de dades a analitzar, doncs estan subjectes a oscil.lacions i estacionalitats. Per a una millor anàlisi, entre d'altres tractament estadístics, s'utlitza la série desestacionalitzada, que elimina les oscil.lacions puntuals de la série estacional.
En les meves anàlisis utilitzo la mitja mòbil mensual de tram anual, que fa el promig mensual dels 12 mesos anteriors a l'observació de cada mes. Representa una variable més interessant, com és el promig de -en aquest cas- llocs de treball que en el darrer any (mes a mes) hi ha hagut en el territori estudiat. Ve a ser com la "densitat" de llocs de treball en els darrers 12 mesos.
Així, fins que aquesta mitjana mòbil anual no arribi als nivells de comparació, no es pot donada per consolidada la magnitud estudiada, per més que la série puntual original hagi arribat abans a determinada fita. Això s'observa molt més clarament en el cas de Sant Pere de Vilamajor, que es tracta més endevant.

En aquest mes de setembre de 2017, tant la série original com la mitjana mòbil mensual han superat les dades dels màxims històrics de 2007:


Comparació dels llocs de treball de Sant Antoni de Vilamajor en el mes de setembre. 2007-2017. Dada original i desestacionalitzada
Nota: les columnes blaves repreenten els llocs de treball observats a final de cada mes, mentre que les vermelles presenten la mitjana mòbil anual de la série en els mateixos periodes.


La distinció entre els llocs de treball d'assalariats i els llocs de treball per compte propi ens posa de manifest que han estat els llocs de treball d'autònoms els que han estirat cap amunt la dada global de llocs de treball (fet habitual, doncs la crisi fa que part de l'atur assalariat acostumi a refer-se en treball per compte propi, normalment amb augment de la precarietat), doncs encara queden per recuperar més de 30 llocs de treball assalariats respecte els màxims històrics.


Evolució dels llocs de treball assalariats i per compte propi de Sant Antoni de Vilamajor. Desembre 2003-Setembre 2017. Série desestacionalitzada (mitja anual móbil)   


En el cas de Sant Pere de Vilamajor, la important davallada de l'ocupació de les empreses de major dimensió està retardant l'ocupació radicada al municipi, malgrat la tendència ferma a la recuperació també en aquest municipi:


Evolució de l'ocupació de Sant Pere de Vilamajor. Gener 2005-Setembre 2017
Nota: la gràfica de punts representa la série original. La série de línia continua, de la seva banda, presenta la série desestacionalitzada (mitja anual móbil). 


A Sant Pere de Vilamajor es pot observar perfectament el que abans comentava en relació amb el tractament estadístic de les séries temporals, doncs la forta estacionalitat de l'ocupació al municipi (que s'ha extremat durant la crisi) no permet una anàlisi concloent de l'evolució, mentre que la série desestacionalitzada ens proporciona una lectura més clara de la tendéncia real.

En la série normal, a Sant Pere de Vilamajor encara manquen 22 llocs de treball per arribar a la dada del mateix mes de setembre de l'any 2009 (el més alt de la série). Si es compara amb la dada desestacionalitzada, el valor empitjora, doncs la diferència és de 52 llocs de treball respecte el màxim históric assolit per la variable el setembre de 2008:


Comparació dels llocs de treball de Sant Pere de Vilamajor en el mes de setembre. 2007-2017. Dada original i desestacionalitzada
Nota: les columnes blaves repreenten els llocs de treball observats a final de cada mes, mentre que les vermelles presenten la mitjana mòbil anual de la série en els mateixos periodes.

Els llocs de treball per compte propi tampoc no s'han ressentit de la crisi a Sant Pere de Vilamajor, mentre que la sangria de llocs de treball assalariats no es comença a recuperar fins a mitjans de l'any 2013, i malgrat la seva bona tendència, difícilment aconseguirà a mig-llarg termini arribar a l'ocupació que proporcionaven les grans empreses del municipi. I menys encara amb la propera deslocalització d'una d'aquestes empreses.

Evolució dels llocs de treball assalariats i per compte propi de Sant Pere de Vilamajor. Desembre 2003-Setembre 2017. Séries desestacionalitzades (mitja anual móbil) 

La comparativa entre els dos municips de Vilamajor també resulta d'interés:


Comparativa dels llocs de treball assalariats dels municipis de Vilamajor. Gener 2005-Setembre 2017. Séries desestacionalitzades (mitja anual móbil) 

Comparativa dels llocs de treball per compte propi dels municipis de Vilamajor. Gener 2005-Setembre 2017. Séries desestacionalitzades (mitja anual móbil)  


Comparativa dels llocs de treball totals dels municipis de Vilamajor. Gener 2005-Setembre 2017. Séries desestacionalitzades (mitja anual móbil) 


La fortalesa de la recuperació dels llocs de treball als dos municipis de Vilamajor és, com es pot veure a la gràfica següent, molt similar, ferma en els dos territoris i amb tendència creixent en els darrers mesos, a raó de 50-60 nous llocs de treball cada any.


Evolució interanual dels llocs de treball totals dels municipis de Vilamajor. Gener 2005-Setembre 2017. Séries desestacionalitzades (mitja anual móbil) 


Per últim, si es comparen esl llocs de treball perduts i recuperats en aquests 10 anys de crisi, es pot apreciar la extraordinària davallada de llocs de treball a Sant Pere de Vilamajor, així com la també important recuperació dels llocs de treball a partir de mitjans de 2013.

Es port veure també, d'una banda, cóm Sant Antoni de Vilamajor ja ha recuperat tots els llocs de treball perduts en la crisi, mentre que Sant Pere de Vilamajor es troba probablement a un any vista d'assolir aquesta fita. Curiosament, no obstant, ambdós municipis han recuperat aquest setembre un nombre de equivalent de llocs de treball des dels mínimis històrics respectius: 168 a Sant Antoni i 160 a Sant Pere de Vilamajor.

Comparativa de l'evolució dels llocs de treball perduts des dels màxims histórics i recuperats des dels mínims de la crisi, dels municipis de Vilamajor a setembre de 2017. Séries desestacionalitzades (mitja anual móbil)


En definitiva, aquesta important fita històrica aconseguida a Sant Antoni de Vilamajor, és una excel.lent notícia que convé celebrar com es mereix, malgrat que moltes altres de les ferides que ens ha deixat la crisi encara costaran temps de cicatritzar (i algunes quedaran obertes per sempre).

No voldria acabar sense comentar que una part molt important de la recuperació dels llocs de treball de Sant Antoni de Vilamajor ha estat possible per la pròpia recuperació del consum i de la inversió de les llars, i així, bona part d'aquests llocs de treball s'han recuperat gràcies a la dependència dels veïns de Sant Pere de Vilamajor de l'oferta de Sant Antoni, i, a l'hora, per la indolència pública i privada a Sant Pere de Vilamajor en impulsar les empreses i establiments lligats a l'oferta d'aquest tipus de consum.

(*) Nota Final: les dades analitzades corresponen als llocs de treball radicats als municipis el darrer dia de cada mes, segons les dades de la Tresoreria General de la Seguretat Social. Es refereix, doncs, a dades de treballadors en alta als diferents régims de la Seguretat Social, és a dir, a llocs de treball legalitzats. 
Aquestes dades, doncs, no es poden confondre amb el nombre de persones residents als dos municipis que tenen feina, doncs a Sant Antoni de Vilamajor la ràtio entre llocs de treballs radicats al municipi i persones residents ocupades és de l'ordre del 50%, relació que puja fins al 68% en el cas de Sant Pere de Vilamajor.