Darreres entrades:

24/2/09

Conèixer les figures de planejament urbanístic

Algunes veus, fins i tot per part d'alguns grups polítics municipals, estan exigint l'ús de determinades figures de planejament urbanístic en el context del POUM.

En concret, algunes d'aquestes veus estan condicionant el seu suport a l'aprovació inicial del POUM a què sectors de l'Eixample del Nucli es planegin separadament i abans d'aprovar el POUM, o que el Polígon Sud (zona Puntiblond) es dissenyi de forma concreta.

Certament, el planejament urbanístic és un tema complex, que té una normativa legal molt detallada i tècnica, sovint inintel.ligible i també sovint afectada per malsentesos i incorreccions d'apreciació.

Val a dir que la Llei d'Urbanisme data de l'any 2002 (Llei 2/2002), i què posteriorment ha estat modificada per la Llei 10/2004. El Reglament d'aquesta Llei data del 2006 (Decret 305 del Dept. de Política Territorial, de 18 de juliol). La Ley del Suelo espanyola data del 2007 (Ley 8/2007 de 28 de maig).

Es tracta doncs d'un cos legal molt recent, que poc té a veure amb el coneixement tradicional en aquesta matèria. El cas de Catalunya substitueix l'ordenament legal desenvolupat al llarg dels anys 80 i en el cas de l'Estat, substitueix lleis desenvolupades fins els anys 90, en especial derogant i substituint de forma radical la Ley de Expropiación Forzosa, que datava de l'any 1954.

En el seu component tècnic, els canvis respecte el coneixement tradicional de la matèria no són tan importants com substancials (per exemple, des de fa molt temps no es pot urbanitzar terrenys amb més d'un 20% de pendent, quan actualment més del 80% del sól urbà de Sant Pere de Vilamajor sobrepassa aquests pendents, que arriben al 70% en algunes parcel.les). També, a tall d'exemple, la denominació de PGOU (Pla General d'Ordenació Urbanística) conegut popularment con "pla general", ha desaparegut de l'ordenament legal, i actualment s'anomena POUM (Pla d'Ordenació Urbanística Municipal).

Bé, per tot plegat he cregut convenient abordar alguns aspectes de la normativa, en aquesta ocasió per presentar les figures de planejament urbanístic que estableix la nostra normativa, que tenen a veure amb una part del debat sobre el nostre POUM.

La Llei estableix una prelació, jerarquia normativa i funcional, entre les diferents figures de planejament urbanístic, seguint el següent esquema:


Al final d'aquesta cadena de figures de planejament està el Projecte d'Urbanització, que es materialitza amb la llicència d'obres o de construcció.

Els Convenis Urbanístics, de la seva banda, són figures contractuals que, en el marc de l'execució urbanística, obliguen únicament a les parts, i són de jurisdicció contenciosa administrativa. Al respecte, val a dir que la Llei estableix que els convenis urbanístics que es refereixin a instruments de planejament que han de ser objecte d’aprovació, modificació o revisió, han de formar part de la documentació que integra la respectiva figura de planejament des de l’inici del procediment corresponent o des de la seva formalització, si aquesta es produeix un cop iniciat el procediment.
És a dir, els famosos "convenis del POUM" com que afecten al planejament, s'han d'incloure en el propi POUM, tot i sent figures jurídicament autònomes.
A cada figura de planejament, la Llei disposa unes concretes atribucions, de manera que els planificadors disposen d'una bateria d'instruments específics per a cada intervenció.
Dit d'una altra manera: per a cada finalitat existeix una determinada figura de planejament.

A nivell municipal, el POUM es la base del planejament, que pot incorporar l'ordenament urbanístic al seu màxim detall en totes les zones o sectors corresponents. Òbviament, el POUM, apart de sotmetre's al Pla Territorial o Director que l'afecti, així com a d'altres plans sectorials, d'existir, s'ha de fer dins el marc de les Lleis i Reglaments, adhuc en la seva tramitació i components.

Molt freqüentment, i com sia que el POUM té per definició una vigència de llarg termini (uns 20 anys, com horitzó habitual) en algunes zones de nova planificació pot deixar per a més endavant la concreció de detalls, i normalment així ho fan els POUM's en zones que es preveu desenvolpar al llarg del temps, fent més adequat entrar a concretar els detalls en un moment posterior, atenent a les concretes necessitats del moment en què s'executin.

Per aixó, apart del desenvolupament de la pròpia normativa urbanística (representada actualment per les NNSS-1987 que el nou POUM refà i completa en la seva totalitat), existeix allò que s'anomena el Planejament Derivat (veure esquema anterior).
Té aquesta denominació, perquè es deriva del POUM.


És a dir, el POUM delimita zones i especifica usos, ocupacions màximes permeses i altres paràmetres edificatoris, d'usos i reserves, i la normativa general per a la qualificació de cada zona acaba d'especificar els elements bàsics de l'urbanització. El planejament derivat, en el moment en què el sector s'hagi d'executar, concretarà, dins de les especificacions del POUM, els detalls per a la zona en qüestió, sense contradir les especificacions del POUM per a la zona (que si cal s'hauran de modificar adaptant el propi POUM).

Constitueixen el planejament derivat tres figures:

- Els Plans de Millora Urbana, que reajusten àrees o barris de sòl urbà, per tal d'adaptar-los a nous requeriments o per a la seva rehabilitació.
- Els Plans Parcials Urbanístics, que desenvolupen el sòl urbanitzable (és a dir, sól susceptible de convertir-se en urbà).
- El Plans Especials Urbanístics: que estàn reservats a determinades intervencions en zones, com ara definició o redefinició d'usos per a equipaments comunitaris, desenvolupament d'infrastructures bàsiques, activitats en sól no urbanitzable (com ara equipaments de turisme rural, càmpings, camps de golf, o activitats d'explotació de recursos naturals), ordenació de recintes o conjunts artístics, operacions relacionades amb el paisatge urbà, paisatges naturals i fluvials, o l'ordenació del subsòl.

Per als altres supòsits, el POUM i la normativa urbanística que contempla, extensament i detallada pel que fa als diferents sectors de sòl urbà, així com el marge de negociació que en cada cas es pot fer amb els promotors a l'hora de tramitar les llicències de construcció o d'urbanització, són elements suficients per resoldre els paràmetres i formes, el disseny, de la urbanització definitiva.

En el POUM del nostre municipi, al respecte, quan acota els paràmetres del polígon sud (zona Puntiblond) estableix el següent:

Polígon Puntiblond (voltants) (PPU-1 Sud):

Ús: Residencial.

Superfície total: 136.642 m2:

- Espai lliure (públic): 20.446 m2
- Vials (públic): 13.664 m2
- Equipaments públics: 6.832 m2
- Sòl residencial (privat): 95.650 m2

Paràmetres del sòl residencial privat (els 95.650 m2 de sòl):

- Sostre màxim edificable: 40.990 m2
- Sostre màxim habitatges lliures: 27.260 m2 sostre (uns 272 habitatges lliures).
- Sostre habitatges protecció oficial: 11.680 m2 sostre (uns 146 habitatges VPO).

- Sostre comercial mínim: 2.050 m2 sostre.
- Habitatges plurifamiliars.

Condicionants de desenvolupament del polígon:

- Previsió de desplaçament de la fàbrica Puntibond al polígon Oest.
- Planificació previsible: en uns 10-12 anys.
- Condicions de desenvolupament: haver materialitzat el 75% del desenvolupament dels polígons centrals del nucli principal.

És a dir, que fins que no es materialitzi (executi, el 75% del desenvolupament del nucli principal del municipi (es preveu optimistament en 10-12 anys), no es pot "obrir" el polígon.

La definició que en fa el POUM per la zona, és doncs assenyada i perfectament ajustada a l'esperit i forma de la normativa legal: ordena i fa unes previsions sobre la zona, sempre parlant de màxims (excepte en superfície comercial, que parla de mínims), i sota la premisa de la desaparició de la nau de la Puntiblond. Precisament, tot plegat es defineix amb el propòsit de possibilitar, i incentivar, una deslocalització que no signifiqui en la pràctica el tancament de l'empresa (pel cost econòmic desorbitat que representaria: llarga vida a l'empresa quan es deslocalitzi).

Que la Puntiblond, sense pretendre-ho, ocupa un espai altament inapropiat a l'entrada del nucli central és indiscutible, com igualment és indiscutible que ocupa un sòl inqualificable actualment d'industrial (veure només les dificultats que va tenir per a posar un simple aparcament per als treballadors, solventat de forma molt curiosa en la ratlla de la legalitat). Semblant és el què es pretén amb el Conveni Picart.
És doncs molt convenient que la Puntiblond es reubiqui en un altre indret, i cal facilitar-ho. A més altres qüestions fan absolutament apropiada i estratègicament important la urbanització de la llera dreta (pujant) de la Riera, sobre l'eix de la carretera i fins arribar a Sant Antoni. Amb aixó la definició del POUM per al polígon sud, s'ha de considerar molt oportuna i ben concebuda.

Queda clar, ha de quedar clar, també, que les circumstàncies per al desenvolupament del polígon sud (que marxi la Puntiblond i que es desenvolupi com menys el 75% del nucli principal) fan que no sigui previsible que tinguin lloc abans de 10 o 15 anys.

Es diu que no es demana saber ni com seran les jardineres de les zones verdes ni el color de les cortines dels edificis, però s'argumenta que per planificar el futur creixement de la manera més sostenible i coherent, és essencial saber ja ara on estaran les zones verdes i els equipaments. Es diu que és vital mantenir la visual de l’església. Fins i tot es demana una amplia zona verda al costat de la carretera, un gran parc a tocar del nucli, i els equipaments i vivendes sempre en segona línea.

Hi ha sens dubte moltes i variades alternatives per a concil.liar tots aquests punts de vista, però, quina importància té
definir ara aspectes que d'aqui a 10-15 anys tindan altres perspectives i condicionants? Una bona planificació, sostenible i coherent és aquella que defineix i programar el sòl per al futur sense encotillar el desenvolupament que calgui en el futur.

Cap de les demandes són contradictòries amb alló que s'ha definit per la zona. I ben segur, quan es facin les obres, d'aqui 10 o 15 anys, aquests i altres criteris sera adequadament considerats.
Definir ara amb major concreció el polígon sud és innecessari
. Perquè limitar ara alló que es podrà, alló que es voldrà fer d'aqui uns quants anys?.
En realitat no és necessari, no milloraria el que ja es disposa, i per contra complicaria l'actuació en el moment futur.

Ara bé, tota vegada aprovat el POUM, quan sigui oportú es tindrà la base per planejar el detall dels polígons, més apropiadament mitjançant la discussió i ajustament del propi Projecte d'Urbanització que presentin llavors els promotors. I les lleis vigents llavors, potser imposen altres criteris que els avui aplicables (criteris que ja han obligat a reformar àrees en el POUM actual; els mateixos criteris que haguéssin impedit l'aprovació per part de la Comissió Territorial d'Urbanisme de bona part dels convenis que formaven part del POUM-2005).

Amb aixó, les veus que condicionen l'aprovació inicial de tot el POUM a un major detall, no tenen raó que sustenti els seus arguments.
Altra cosa és discutir si el sostre màxim d'habitatges -donada l'obligació de les corresponents reserves per als diferentes sistemes urbanístics i també d'habitatge social-, ha de ser un o altre: tot és una qüestió de càlculs econòmics en previsió de les compensacions per als veïns i per facilitar la deslocalització de la Puntiblond, que no és poc.


Al respecte d'aixó, cal apreciar que dels 135.000 m2 de la zona programada, només 96.000 m2 corresponen a sòl edificable per a habitatges i locals. Si es té en compte que el sostre edificable màxim per a habitatges és de 41.000 m2, l'ocupació màxima del sòl construït per a habitatges és només d'un màxim possible del 30% del sòl total. Si a més tenim en compte la naturalesa edificatòria (planta baixa mes 2 plantes pis) de la zona, en un cas normal els edificis residencials ocuparien un sòl de només 14.000 m2, és a dir poc més del 10% de la superfície total del polígon.
En resum, l'edificació residencial ocuparà entre un 10% i un 30% de la superfície total del polígon: molt menys de la meitat d'alló que permet la Llei i per suposat molt menys d'alló que significaria un nucli poblacional compacte.

I en un altre front demanen, reclamen, que en altres zones programades del nucli, aquest detall es dugui a efecte mitjançant una figura de planejament derivat. En concret, es demana per a la PMU-1, en quina fitxa ja s'especifiquen les superfícies de cada sistema (d'un total de 68.000 m2, 37.400 m2 de sostre màxim per a habitatges -uns 10.000 m2 de sòl construït- i uns mínims de 10.200 m2 per a vials i aparcament, 7.500 m2 de zones verdes i espais lliures, i uns altres mínims de 10.200 m2 per a equipaments).

I tornem a on estàvem abans: una figura de planejament derivat no pot, per definició, suplir el planejament general del POUM.
De què derivaria un propòsit com el que es presenta? Del PGOU vigent del 1976? Impossible; aquest Pla General -desenvolupat per les NNSS-87- defineixen parts de la zona (PMU-1) com no urbanitzables, i per tant el planejament de detall que el vulgui desenvolupar penja del buit, no té cap viabilitat.
La Comissió Territorial d'Urbanisme, ni cap urbanista no acceptarien aquesta possibilitat. Precissament, el POUM preveu per a aquesta zona, un cop acotada en alló bàsic, que es desenvolupi en el marc d'un Pla de Millora Urbana.

El POUM torna a ser coherent: planifica d'una vegada el conjunt del territori amb traç gruixut, i deixa per quan es posi en execució la discussió de la lletra petita. Impecable.
Cal en tot aixó teni present el punt de vista de la Comissió Teritorial d'Urbanisme, a qui el POUM s'ha de sotmetre. Una major concreció pot ser negativa per a l'aprovació administrativa del POUM; val més aconseguir ara l'aprovació de tot el planejament en el seu conjunt i després, quan toqui, actuar polígon a polígon i centrar la discussió en cada punt, dins d'un marc general acceptat.

I ara agafo les fitxes del POUM-2005, en l'estat immediat a l'intent de presentació a aprovació inicial. Ja sabeu qui estava en el Govern i per tant qui les va formular.
Les comparo amb les del nou POUM que tinc davant.
Miro per exemple la fitxa de Can Son-Quatre Camins. Diu només: Equipaments 34.502 m2, Vials 3.856 m2, Habiatge aïllat (13 habitatges) en parcel.la mitjana: 11.642 m2.
Busco detalls... No hi ha cap detall, tota una parcel.la de 34.500 m2 on l'unic detall és que és qualificada d'equipaments (on anava l'IES).

I ara no en tenen prou amb les fitxes d'aquest POUM? Si no ha estat begut l'enteniment, és que s'han empassat la memòria. Però alguns no la tenim de peix.

A la vista de tot plegat, i amb un mínim coineixement dels procediments, només em queda pensar que tot plegat és una excusa, típica de nuclimilitants, per sabotejar l'aprovació inicial del POUM. I aquesta podrà ser si es vol, una legítima prerrogativa en exercici de la llibertat democràtica, però en cap cas una argumentació enraonada. Ni responsable, ni coherent.

Es va intentar amb la taxa de guals, es va intentar amb les ordenances fiscals, es va tornar a intentar fins i tot amb el pressupost municipal, i ara, l'escac al rei es vol intentar amb el POUM: la última jugada, la definitiva; la irresponsabilitat ha trobat nous aliats.

Atesa la "moda" de disfressar de pell de xai posicions que no es volen comprometre obertament a l'opinió pública doncs posarien de manifest la veritable naturalesa del llop, aquestes reflexions potser poden ajudar a centrar alguns interrogants, i algunes respostes.

19/2/09

Sabíeu que...


L'avantpla del POUM
de Sant Pere de Vilamajor, que definia ja els polígons d'actuació urbanística en la forma actual, va ser aprovat, juntament amb l'informe ambiental preliminar, pel Ple Municipal del dia 31 de juliol de 2008, amb 9 vots a favor i 2 en contra.

Votaren a favor els nou regidors de:
- CiU
- ERC
- ISP
- PSC
- PP
- C's

Votaren en contra els dos regidors de GISP.

Val més sol ...


Darrerament la vida política del nostre municipi està ben viva.

Viu està, mètodes apart, el Govern municipal, que en el seu primer any sencer ha posat totes les puntes que faltaven a la rosa dels vents del nostre poble, tot i perdent pel camí la majoria absoluta.

En aquest any d'històrica crisis, el vaixell del nostre Ajuntament té doncs la brújula complerta per navegar a bon rumb, i falta farà, doncs les aigües no estan calmes.

Viva està, encara més perquè més es fa notar, l'oposició, les forces que, fora del Govern, s'han constituït en oposició.
Es tornen a trobar, tornen a anar junts: fa poc temps amb la responsabilitat del Govern, i des de fa ben poc amb l'objectiu de posar-lo contra les cordes.

Però no són iguals totes les pomes d'aquest pomer.

ERC ha fet pel què trobo, una noble oposició, ben centrada en intencions, impecable en les formes, curosa en els seus arguments, sabent estar quan s'ha d'estar. Una senyora oposició, una oposició senyora.

Diuen els francesos que les dones han de ser cuineres a la cuina, putes al llit i senyores al carrer.

I seguint la dita també hi ha una altra oposició que, a la cuina, al llit i al carrer, canvia els papers.
Són tant notables les diferències de métodes, de forma i d'arguments, que salta a la vista. Salta a la vista que en aquesta altra manera de fer oposició, la base s'ha imposat al seu cap prenent-li el seny i la paraula; una tecnocràcia nuclimilitant que exigeix participació per envaïr els espais de participació.

L'objectiu, a la llarga, pot ser el mateix, però hi ha camins, creieu-me, que val més fer sols que mal acompanyats.

18/2/09

Ja tenim tots el projectes aprovats: a treballar!

Avui s'ha aprovat el darrer projecte del Fons d'Inversió local que faltava, la pavimentació de la pujada a l’església de Sant Pere de Vilamajor (fa por aixó de "pavimentació", hi posaran asfalt, com van fer amb la plaça, malmetent-la?).

Així doncs, posem-nos a treballar, que hi ha feina per fer i cal donar-ne als que amb aquestes obres han de crear ocupació (que en definitiva d'aixó es tracta).

Els projectes aprovats són, finalment, els següents:

Sant Pere de Vilamajor:
 • Enllumenat públic entrada de Les Faldes, 76.688 Euros
 • Pavimentació del camí de Can Tona, entre Can Derrocada i la Ctra. de Vallserena 214.833 Euros
 • Reforma i ampliació dels vestuaris de la piscina de Can Ram, 190.495 Euros
 • Pavimentació de les voreres en equipaments municipals i zones verdes, 150.948 Euros
 • Pavimentació de la pujada a l’església, de 24.847 Euros.
Total aprovat: 659.812 Euros
Total disponible: 659.812 Euros

Sant Antoni de Vilamajor:
 • Reforma i ampliació edifici municipal situat al carrer Nou, num. 6, 283.237 Euros.
 • Urbanització Pl. del c/ França cantonada c/ Jaume Balmes, 98.077 Euros.
 • Arranjament de voreres i supressió de barreres arquitectòniques, 104.453 Euros.
 • Edifici Multifuncional del carrer de França, 286.333 Euros.
 • Rehabilitació dels vestidors de la zona esportiva Can Miret, 128.945 Euros
Total aprovat: 901.047 Euros.
Total disponible: 901.047 Euros

17/2/09

Recopilació d'articles sobre el POUM


L'actualitat sobre el POUM fa oportú recollir en una sola portada tots els articles publicats en aquest bloc referents al tema, escrits en diferents moments i circumstàncies. Dónen una complerta panoràmica de diferents vessants de la planificació urbanística del nostre municipi.

No cal tot de cop, però resulta força interesant llegir-los, us ho recomano. Són gairebé dos anys de "reflexions", més de 100 fulls sobre el tema:
I si voleu posar en context alguns aspectes de la població, podeu consultar les estadístiques socials d'Anàlisi Socioeconòmica de Vilamajor.

16/2/09

El què pensa el jovent de Sant Antoni de Vilamajor


Acava de sortir del forn la "
Diagnosi sobre la realitat juvenil de Sant Antoni de Vilamajor".

És un ampli document elaborat de forma participativa. Interessant llegir-lo.

Qui vulgui una còpia del document, només m'ha d'escriure un correu. Si per un casual es vol conservar l'anonimat, es pot utilitzar el procediment previst a Vilamajor Opina per a enviar comentaris (veure part superior dreta del bloc).

Llàstima que el web de l'Ajuntament de Sant Antoni de Vilamjor no en faci ni una ressenya (d'això, apart de sobre el "sheriff", també es queixen els joves).

13/2/09

P-O-U-M Pat-étic


No és casualitat que Reflexions s'estrenés amb un primer article dedicat al POUM. Fa ja un any i mig.

Pessat, durant aquests divuit mesos he dedicat prop de 50 articles a tractar, des d'una banda o l'altre, qüestions relacionades amb l'urbanisme i model de poble.

I no és tonteria, és un qüestió estratègica per al futur del nostre municipi.

No criticaré ara el POUM, la meva batalla personal a aquestes alçades està en una altra vessant del POUM que mica en mica anireu veient. No, la meva estupefacció està en la limitada visió que s'està donant al contingut del POUM.

D'una banda, els companys de Vilamajor Opina que, començant pel debat sobre si calia fer una consulta popular, decepcionats del nostres polítics, estem centrant el debat en els propis continguts. Tot just som mitja dotzena de persones que estem per aquesta feina, feina en la què ningú té més interès que el del poble, doncs no tenim finques a requalificar ni peixos per posar al cova en aquest POUM.

Però de l'altra, amb grans escarafalls, fins i tot mediàtics, l'oposició, els grups polítics de fora del Govern, ens posen de manifest que potser en Pep no té raó quan defensa els anomenats "polítics rurals". I no és per rurals, que jo els critico, ben al contrari, aquesta condició seria en tot cas un privil.legi, un envejable privil.legi. No, no te res a veure amb això.
Té més a veure amb l'oli que encén les làmpdes d'aquesta manera de pensar. Uns llargavistes que només fan servir per poder veure l'Esglèsia. Si, senyor, això és important, que el POUM ens deixi continuar veient l'Esglèsia, La Força, la nostra identitat.

Des de on? Des de Les Faldes, des de Can Vila, des de Can Ram, des de Les Pungoles, o potser des de Vallserena? No, no, els del nucli han de poder veure La Força des de casa seva, pel retrovisor quan baixen per la BP-5109, pel parabrises quan, al vespre, tornen a pujar per la BP-5109, i quan vagin a comprar a Sant Antoni, doncs a Sant Pere poca cosa.

Aquest és el problema, el veritable problema del POUM: que es pugui veure l'esglèsia, La Força, tal i com es veu ara, des de tots el punts on es veu ara. (Veieu al respecte aquest article, i aquest altre).

Jo, molts de nosaltres, tampoc voliem veure caixes de sabates a l'entrada del poble, i, contravenint la normativa urbanistica, els mateixos que ara reivindiquen que cal veure La Força, les van deixar fer, anorreant amb un modernisme de cubículs, tan "de Barcelona" que diu ara un dels mateixos grups, la que d'altra manera podia haver estat harmonizada amb el context. Jo també volia que no es destrosés el territori construïnt palafits on no hi poden haver-hi cases, i els mateixos que ara volen veure La Força, se'n van fer un tip de deixar fer, a Can Derrocada.

Peculiar manera d'entendre l'urbanisme, peculiar l'oli que encèn aquestes làmpades. El que tapa la vista de La Força és la poca llum que fa.

Que els signes d'identitat del nostre poble són bàsics per a moltes coses, no ho discutiré, i La Força un dels primers. Però, potser cal configurar altres símbols identitaris, patrimonials, potser caldria no destrossar els que, repartits, i de naturals, tenim escampats per a tot el municipi, i que ningú sembla respectar. Tenim dues terceres parts del municipi en Parc natural, i vivim d'esquenes al Parc.

Poc oli deuen portar les làmpades dels que fan, de la planificació urbanística, la conservació d'una postal, una postal que ja van deixar malmetre quan el mal gust, i la poca llum, van deixar construir aquell edifici al peu de La Força, prop de La Rectoria.

Per cert, no serà l'oli de la mateixa làmpada que van il.luminar l'aprovació, amb Premio Nacional de Turismo inclòs, 600 torretes al Refugis? O l'oli amb que es van fregir i trinxar les valls de Can Derrocada o els vessants de Vallserena? No seran les mateixes làmpades que, il.luminades, fa més de 20 anys van concebir Sant Pere de Vilamajor com un poble de 10.000 habitants, doncs el POUM és simplement un hereu d'aquesta magnífica visió?

Jo també volia un poble coquetó, amb quatre botiguetes per anar amb bici, i unes urbanitzacions, lluny del nucli, que no facin nossa, però que ens donessin riquesa. Però és que, al cap i a la fi, no ens enganyem, l'emblema, el pòrtic de l'entrada del nostre poble és la Puntiblond. Quan es va deixar fer (i gràcies perquè ha estant donant progrés a molts ciutadans del municipi), és que quedava ben enquadrada amb el perfil de La Força?

Si em deixen triar, prefereixo veure unes quantes cases, que no em taparan la vista a La Força, que la Puntiblond. Prefereixo veure dues hectàres d'espai lliure endreçat i unes quantes cases (les que siguin) que un descampat i la Puntiblond.

(Amb tot el respecte per a l'empresa, que vers ella no hi ha, en absolut cap crítica ni culpabilitat).

Ben mirat, potser els preocupa que el nucli ja no sigui el centre del seu món, i tot el què significa crear altres àrees de nova centralitat ha de ser proscrit, no ho sé.

Poca llum ens donen en tot cas aquestes làmpades sobre la planificació del nostre malmés territori. Si aquesta és tota la llum que ens podien donar, jo preferixo la meva bombeta (de baix consum).

Tots cap "el nucli" i el últim a entrar que tanqui la porta!

11/2/09

Més projectes del Fons d'Inversió aprovats avui

Es tracta de:

Sant Antoni de Vilamajor:

Rehabilitació dels vestidors de la zona esportiva Can Miret, 128.944,94 Euros

Sant Pere de Vilamajor:

Reforma i ampliació dels vestuaris de la piscina de Can Ram, 190.495,20 Euros
Pavimentació de les voreres en equipaments municipals i zones verdes, 150.948,41 Euros

Així, doncs, conjuntant tots els projectes aprovats, resulta:

Sant Pere de Vilamajor:
 • Enllumenat públic entrada de Les Faldes, 76.688 Euros
 • Pavimentació del camí de Can Tona, entre Can Derrocada i la Ctra. de Vallserena 214.833 Euros
 • Reforma i ampliació dels vestuaris de la piscina de Can Ram, 190.495 Euros
 • Pavimentació de les voreres en equipaments municipals i zones verdes, 150.948 Euros
Total aprovat: 632.964 Euros
Total disponible: 659.812 Euros

Resta per aprovar el darrer projecte: Pavimentació de la pujada a l’església, de 24.847,20 Euros.

Sant Antoni de Vilamajor:
 • Reforma i ampliació edifici municipal situat al carrer Nou, num. 6, 283.237 Euros.
 • Urbanització Pl. del c/ França cantonada c/ Jaume Balmes, 98.077 Euros.
 • Arranjament de voreres i supressió de barreres arquitectòniques, 104.453 Euros.
 • Edifici Multifuncional del carrer de França, 286.333 Euros.
 • Rehabilitació dels vestidors de la zona esportiva Can Miret, 128.945 Euros
Total aprovat: 901.045 Euros.
Total disponible: 901.047 Euros.

Per tant, Sant Antoni ja té aprovats tots els seus projectes.

Destrucció de llocs de treball: Vilamajor resisteix


Al llarg de 2008, la destrucció de llocs de treball a Vilamajor ha resistit, de moment, a l'embestida de la crisi. S'han perdut "només" 88 llocs de treball localitzats als dos municipis, 21 a Sant Pere i 67 a Sant Antoni, dades que signifiquen una pèrdua conjunta de tant sols un 3,4% dels llocs existents a finals de 2007 (5,1% a Sant Antoni i 1,4% a Sant Pere).


En tots dos casos, són els autònoms els que estan resistint (com poden) millor la crisi, malgrat que han dismunuït respecte els màxims històrics de mitjans del 2008 (que va ser de 603 autònoms a Sant Antoni i 470 a Sant Pere) a finals del 2008 eren 587 i 459, respectivament, fet que significa un augment en termes interanuals de 17 a Sant Pere i de 4 autònoms més a Sant Antoni.
Els assalariats han disminuït proporcionalment més, reduïnt-se en un any de 38 a Sant Pere i de 71 a Sant Antoni.


Amb una lleugera diferència de 20 llocs de treball més, Sant Pere continua guanyant Sant Antoni en llocs de treball totals, fita històrica que es va assolir al segon trimestre del 2008.

Podeu consultar l'anàlisi de totes les dades, en perspectiva, a Anàlisi Socioeconòmica de Vilamajor

10/2/09

Última hora: més projectes del Fons Local aprovats

Acaba de sortir publicada la resolució del Ministeri que aprova tres nous projectes de Vilamajor presentats al Fons d'Inversió Local. Tots tres corresponen a Sant Antoni:
 • Reforma i ampliació edifici municipal situat al carrer Nou, num. 6, de 283.237,19 Euros.
 • Urbanització Pl. del c/ França cantonada c/ Jaume Balmes, de 98.077,42 Euros.
 • Arranjament de voreres i supressió de barreres arquitectòniques, de 104.453,82 Euros.
Amb aquests, ja són 4 els projectes aprovats de Sant Antoni de Vilamajor, que sumen 772.102,05 Euros, dels 901.047,00 disponibles.

Un esforç final...

Al final del procés del POUM, el tema ha sortit, com grà madur, a la màxima actualitat.

Els grups polítics de fora del Govern demanen informació i participació, i concreten precissament les seves demandes. Els espais d'opinió ciutadans reclamen una major intervenció de la ciuitadania.

En fi, la sensació és que, ara, tothom té pressa per conèixer, i potser, per ficar-hi cullerada, ara que va sent hora de plegar la parada.

En vista de tot plegat, suggereixo una série d'aspectes que caldria posar en marxa o reforçar per a evitar la diàspora, endreçar la situació i tallar definitivament les crítiques:
 1. Consituir formalment el Consell Assessor Urbanístic, quina permanència vagi més enllà de la mera preparació i tramitació del POUM. Com figura específicament prevista en la Llei, té carta de naturalesa pròpia, i és d'indubtable utilitat.
 2. Preparar i posar en marxa una exposició pública del nou planejament, destacant, de forma intel.ligible per als ciutadans, els nous àmbits del POUM i els eventuals canvis en les àrees ja actualment programades (usos, paràmetres bàsics, etc.), així com els aspectes de la nova vialitat.
 3. Ultimar els treballs de la Comissió d'Urbanisme, l'únic òrgan actualment en marxa des del punt de vista participatiu per al POUM, demanant que, partint de l'Informe ja existent de la primera Comissió, elabori el seu propi document de síntesi, consideracions i/o propostes en aquest POUM revisat.
 4. Elaborar i publicar de forma urgent el nou Programa de Participiació Ciutadana enfocat a l'estat actual del procés, a fi i efecte de què la població en general conegui tant el què resta de procés com els punts en què pot intervenir. Donar una major publicitat a la possibilitat de presentació de propostes, i, a partir de l'aprovació inicial, de presentació d'al.legacions. Establir el calendari de les diferents fases que queden fins l'aprovació provisional, i els terminis previstos per a les diferents etapes.
 5. Tant bon punt estiguin en marxa les anteriors actuacions, convocar una reunió del Consell Plenari del Consell de Poble, a fi i efecte de presentar els criteris de la planificació, els diferents punts de vista i les conclusions.
Tots aquests punts haurien de ser definits i perfilats en un Ple Municipal Extraodinari monogràfic a celebrar abans de què acabi el present mes de febrer.

La proposta que formulo no s'ha d'entendre en absolut com una crítica a l'actual procés, sinò com una solució a les discrepàncies que han sorgit al final del mateix, que, si bé tenen les seves arrels en una innegable falta d'interés, fins ara, per part dels que reclamen d'intervenir, propiciada al seu torn per "distraccions" de l'atenció (com ara renúncies de regidors, trencament de majories de govern, taxa de guals Diputacio inclosa, noves Ordenances Municipals, pressupostos 2009, assumpte Picart, obres del Fons d'Inversió Local, etc., etc.), poden alterar la imatge d'un procés de revisió del planejament que realment s'ha dut a terme amb empenta, esforç i sobre unes bases enronades, més enraonades que les del POUM-2005.
Fer ja és prou difícil, i donar exemple significa un esforç suplementari. Ara cal, perquè està bé, un darrer esforç final... una diferent didàctica per poder prendre una opinió fonamentada.

Val a dir al respecte que, a setmanes vista de l'intent d'aprovació inicial del primer POUM, al març de 2007,
no es varen demanar les mateixes coses ni es feien les mateixes crítiques que ara reclamen bona part de les mateixes veus, quan, essencialment, les bases del planejament són essencialment similars i les mancances eren de similar magnitud.

8/2/09

Picart-Ajuntament: espases en alt...

S'han cobert tots els tràmits (veure al respecte aquesta crònica del mes de setembre passat):
 • Caducitat de l'expedient d'adequació de la fàbrica a la Llei 3/1998 (de fa més de 10 anys, efectivament), amb desestimació de les al.legacions i recurs de reposició presentat al respecte.
 • Esgotada la via administrativa, presentació formal per part de l'empresa d'un litigi davant el Tribunal Contenciós-Administratiu.
 • I en el proper ple municipal, caducitat de la proposta de conveni entre les parts.
Pinsos Picart ja té disponible, si el vol, un terreny a La Plana: la deslocalització és factible.

Si en la legislatura anterior es va incoar -i deixar caducar- un expedient d'ocupació del subsòl per al túnel, i denegar un primer intent de legalització de l'activitat, en la present legislatura s'han aixecat de debó les espases.

Passarà una altra legislatura sense donar per tancada la qüestió?
Ara està ja en mans dels Tribunals... I algun as a la màniga pot inclinar la balança.

Mentrestant la gent es pregunta si la fàbrica compte amb els requisits legals per exercir la seva activitat, tant dels del punt de vista de normativa ambiental com de normativa urbanística, sense que ningú ho confirmi ni desmenteixi.

6/2/09

Sobre fills adoptius i altres distincions...


S'ha celebrat l'acte protocolari de nomenament del Sr. Ferran Gomà i Ginesta com Fill Adoptiu de Vilamajor.


Ferran Gomà, doctor per la Universitat de Barcelona i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona de la UPC, ha dedicat bona part de la seva trajectòria professional a la investigació i la recerca en els camps de la química i l'arquitectura, i més concretament ha treballat entorn a la investigació sobre el comportament del formigó. Sobre aquesta materia Gomà és autor de diversos estudis de reconegut prestigi arreu del món i ha esdevingut un referent en aquest àmbit.

Fill del pintor impressionista, Ferran Gomà i Boronat, originari de la Riba (Alt Camp), va fixar la seva residència a Sant Pere de Vilamajor l'any 1985. Aquell any Gomà va ser nomenat director del laboratori central de l'empresa Asland Barcelona. També ha estat responsable del laboratori del Laboratori de Recerca Química del Departament de Construccions Arquitectòniques de l'ETSAB-UPC entre el 1970 i el 2002.

(Text extret de la notícia publicada a l'Actualitat del Baix Montseny).

El Centre d'Estudis de Vilamajor, coincidint amb la presentació al Ple del nomenament, va emetre una breu ressenya dels mèrits que concorren en la persona d'en Ferran Gomà per concedir-li tant important distinció. Aquest tema dels honors i distincions ja em va ocupar en una altre ocasió, i, pel meu compte, doncs no en tenia cap referència, vaig nvestigar i dedicar un article a en Josep Pérez del Río, en observar que li havia estat concedida La Clau de Vilamajor.

En Ferran Gomà comparteix la seva alta distinció amb en "Quico del Montseny".


Val a dir que com fills predilectes tenim un Rei, l'Alfons I, la seva dida, Loreto, i el Prèvere Oril.la. Tots figures històriques lligades al nostre poble.


Tot plegat, amb els màxims respectes, no em convenç.

Pel reglament d'honors i distincions, tots els alcaldes democràtics de Sant Pere de Vilamajor, tenen concedida, "in nómine" l'Insígnia d'or de Vilamajor, i igualment haurien de tenir la d'argent tots els regidors democràtics que ha tingut el nostre poble. Ignoro si aquestes insígnies ja la tenen aquest plegat de ciutadans que, democràticament, han regit el nostre poble (probablement es lliurin en constituïr els consistoris). No crec però que hi siguin tots.

Per aixó, abans de res, demanaria, si encara no s'ha fet, que es lliuressin aquestes distincions d'or i d'argent, i a títol póstum a les respectives famílies, si fos el cas.

D'altre manera no entendria com en Jordi Pujol i Soley, o Christian Valtaud tenen la seva insígnia d'argent, i altres que han fet més per al nostre poble, encara no la tinguessin.


Tampoc entenc, sigui dit de pas, com encara cap ciutadà de Sant Pere no ha estat mereixedor d'una insígnia de bronze.

Potser ens perdem pel camí, potser caldria mirar més aprop...

5/2/09

Més vilamajor en xarxa!


Si fa uns messos ens entristiem amb la notícia de què "Pel Forat del Pany" havia desaparegut, però avui he tingut notícia de dos nous blocs de Vilamajor:


Joves de Sant Pere de Vilamajor i Esquerra Independentista del Vallès Oriental i del Baix Montseny. Acaben de sortir del forn.

Aixó de Vilamajor en Xarxa ben segur s'encomana. Els donem la benvinguda!

Un poble d'11.000 habitants


Al maig de 2007, publicava un dels primers articles del bloc, en què reflexionava sobre la capacitat programada del municpi per assolir la xifra de 10.000 habitants.

De fet eren 11.000 habitants.

Ara, que hem conegut les estimacions d'habitatges del POUM-2008, que per altre banda no presenten grans diferències (per bé que repartides en diferents indrets) respecte les previsions del POUM-2005, ni tampoc en relació amb l'actual planejament (NNSS-1987), la dada es confirma: a Sant Pere de Vilamajor hi caben exactament 4.259 habitatges potencials. Actualment hi ha poc més de 2.000 habitatges construïts.

Considerant les unitats d'actuació desclassificades (Refugis del Montseny, on ja no es poden fer els 600 habitatges previstos abans de la normativa del Parc Natural, i que quedaran en la cinquantena actualment existents, i Can Derrocada-II, d'imposssible urbanització atenent a l'actual normativa urbanística), el creixement potencial pot arribar a ser de 2.200 nous habitatges, més que doblar els actualment existents. Apart, actualment hi ha prop de 200 habitatges dissemintas.
Afortunadament, encara hi ha 1/3 d'habitatges de segona residència, que paguen com tots (IBI, escombreries,...) però fan servir poc els serveis.


El promig d'habitants per habitatge és de 2,6 persones.

Multipliqueu.

Al maig de 2007 acabava l'article amb aquesta reflexió: Realment se’ns està construint el poble que necessitarem aquestes 11.000 persones?

Dos anys després, l'escepticisme continua vigent.

(Veure el detall comparatiu d'habitatges per zones a Anàlisi Socioeconòmica de Vilamajor).

Per cert, si no estiguessin ja programats des del 1987, amb anterioritat a l'actual legislació, aproximadament uns 750 habitatges potencials, dels quals més de 400 actualment existents, no s'haurien pogut edificar, doncs és expressament prohibit, des del 2002, planejar com urbanitzables terrenys amb més del 20% de pendent.

Potser ara seria hora...


En la darrera recta (plena de revolts) fins l'aprovació inicial del POUM, surten a la palestra demandes de participació activa per part d'alguns grups municipals, sent de destacar la que fa ERC.
No entraré ara a comentar el que es va fer al respecte, quan aquest grup tenia la responsabilitat del govern del municipi, al respecte de cadascun dels detallats punts que reclamen, doncs és prou conegut.
Tampoc comentaré el que s'està fent en l'actual procés per part de l'actual govern, doncs també és sobradament conegut.

El que si em sembla oportú recordar, és un vell correu electrònic, datat el dia 26 de març de 2007 (aviat farà 2 anys), lliurat per mí mateix al Grup Municipal d'ERC de Sant Pere de Vilamajor, poc abans de les darreres eleccions municipals, en què, sota el títol de "Repressa del POUM", els suggeria una fórmula de participació per al procés del POUM, que ara aniria de maravella per donar cabuda a les seves reivindicacions al respecte.

No reproduiré ara el correu, però val a dir que incloïa una llarga carta de consideracions adreçada al Sr. Agàpit Borràs, anterior redactor del POUM.

Ara, que alguns grups de fora del govern, fan oposició frontal contra l'equip de govern, uns intentant fer confondre unes al.legacions merament formals com "denúncia a la violació dels drets dels ciutadans", i altres, que despertant, "volen estar dins del ball", seria hora de construir adequadament els marcs de debat, doncs malgrat les crítiques, que tenen el seu fonament, no he vist però, ni una aportació: es plantejaven i han quedat en aixó; meres crítiques.

Bé doncs, fa quasi 2 anys suggeria, demanava, al Grup Municipal d'Esquerra, que formés un Consell Assessor Urbanístic.

Aquest és un òrgan local de caràcter informatiu i de deliberació per al compliment de les funcions de paticipació social en relació amb el procediment de formulació, tramitació i aprovació de les figures de planejament. És coneixedor de quants estudis, programes, directrius i línies d'actuació elaborin o estableixin les Administracions responsables de la formulació del planejament municipal.

La figura del Consell Assessor Urbanístic queda recollida en la Llei 2/2002, de 14 de març, d'Urbanisme de Catalunya en l'article 8, i desplegada pel Reglament d'Urbanisme.

Apart de representants polítics dels grups municipals, el Consells Assessors Urbanístics poden integrar representants de les institucions de la societat civil i experts en urbanisme, habitatge, medi ambient i matèries connexes.

Fa dos anys, quan podien fer-ho, no em vàren fer cas. Ara que que per fer-ho ho haurien de demanar, no ho demanen. Hi han mecanismes més adequats per per fer les coses, nogensmenys, és més fàcil criticar, justificant així l'oposició al POUM.

La democràcia s'expressa en la pràctica en l'Estat de Dret. Aquest proveu una série d'instruments per a promoure el diàleg i el debat. Utilitzar només els instruments reivindicatius, que el mateix Estat de Dret preveu, per manifestar i fer valer l'opinió és anar per camins de carro quan hi ha una autovia.

I més singular encara quan des de l'aparell central d'ERC es recomana: "Apostem per la participació ciutadana com a eix bàsic, també, de l'activitat urbanística fomentant la formació del Consell Assessor Urbanístic".

Potser, ara, ja seria hora.

4/2/09

Atur al gener: males notícies


L'atur ha crescut a Vilamajor de 43 persones en el mes de gener, passant de 492 persones aturades a 535, fet que significa un creixement itermensual del 8,74%. El creixement interanual de l'atur (respecte gener de 2008) ha estat de 228 persones més aturades, és s dir un 74,27% d'increment interanual.

Per municipis, Sant Pere ha experimentat un increment interanual més fort, del 80,74%, en passar de 135 fins 244 aturats, si be el creixement respecte el mes anterior ha estat un xic més reduït que a Sant Antoni, 7,96%, en incrementar de 18 persones. L'increment interanual a Sant Antoni ha estat de 119 persones més aturades, un 69,19%, i el mensual del 9,40%, en passar de 266 a 291 persones aturades (25 aturats més). En tots dos casos, el creixement interanual de l'atur supera la mitjana de Catalunya.

A Vilamajor ja hi ha 1 aturat per cada 5 treballadors en alta a la Seguretat Social (a Catalunya la ràtio és de 1 a 7).

(Veure totes les dades a Anàlisi Socioeconòmica de Vilamajor).

A Catalunya, aquest mateix mes de gener, l'atur ha crescut de 32.525 persones, un 7,68% respecte desembre, i arriba ja a 455.757 aturats, amb un increment interanual de 172.860 persones (un 61,10%).
Entre els estrangers, l'atur ha crescut un 9,45% en aquest mes (8.072 persones més), que signifiquen 47.084 aturats més en relació al mes de gener de l'any passat, amb un increment interacual del 101,46% (més del doble en un any). Un 25% dels nous aturats en el darrers dotze mesos és estranger, col.lectiu que ja significa 1 de cada 4 aturats a Catalunya.
Val a dir que el nombre d'afiliats en alta a la Seguretat Social és a Catalunya de 3,224 milions de persones. L'afiliació ha baixat en un mes de 60.401 persones a Catalunya, i en cómput interanual de 175.339 persones.

Pel que fa a Espanya, l'atur ha crescut al gener de 198.838 persones (un 6,35% mensual), arribant ja a 3.327.801 persones. S'ha superat àmpliament l'increment d'1 milió de nous aturats en els darrers dotze mesos (1.065.876) fet que significa un increment interanual del 47,12%. L'atur entre els estrangers és molt menys intens a Espanya, doncs significa només el 13,51% del total d'aturats (449.505 persones; 1 de cada 8 aturats). Ara bé, al gener l'atur estranger ha crescut del 9,38% (38.575 persones) i en els darrers dotze mesos de 208.798 nous aturats, estrangers, un 86,74% interanual.
El total d'afiliats a la Seguretat Social ha passat a 18,182 milions de persones a tota Espanya, perdent-se en els dotze darrers mesos 979.055 afiliats. 1,876 milions dels afiliats són de nacionalitat estrangera. El mes de gener el nombre d'afiliats ha baixat de 349.569 persones.

El mes de desembre, el nombre total de desocupats que cobren prestacions ha pujat fins 2.318.355 persones, amb un increment interanual del 50,7%, significant una despesa al desembre de 2.293 milions d'euros (62,9% d'augment interanual). 311.953 estrangers cobren prestacions per desocupació, amb una despesa al mes de desembre de 287,7 milions d'euros.
A aixó cal afegir les 8,46 milions de pensions contributives pagades durant el desembre, que han significat 6.139 milions d'euros, apart de les 460.000 pensions no contributives.

Mentrestant, segons verificacions de primera mà, els bancs i caixes estàn utilitzant els diners proporcionats pel Govern de l'Estat a través de l'Instituto de Crédito Oficial (que són diners de l'Estat, apart dels diners que ha prestat als propis bancs directament, mitjançant les subhastes que ha fet el Banc d'Espanya) per cobrir els seus propis riscos, doncs al llarg d'aquest any i durant 2010 vencen bona part dels crèdits que les entitats financeres van demanar per poder-los "invertir" en la disbauxa immobiliària i altres orgies financeres. I els pocs diners que arriben al sistema ho estan fent a un cost superior a 2 punts per sobre que fa uns mesos, malgrat l'Euríbor ha baixat. Les entitats financeres devien al mes de desembre al Banc d'Espanya 63.598 milions d'euros.

Com a curiositat les reserves del Tressor del Banc d'Espanya ascendeixen actualment a 14.546 milions d'euros, apart de les 283 tonelades d'or (9,1 milions d'unzes Troy, que avui es cotitzen a uns 700 euros/unza) dipositades al búnquer del Banc d'Espanya.

Sense liquidesa financera, els ciutadans consumirem menys, les empreses produiran menys, contractaran menys treballadors, i l'espiral es realimenta.


Mentrestant, el sector bancari culpa als ciutadans per haver-se sobreendeutat.

Apart de que el govern colli els bancs tant com cal, proposo que els 54.000.000.000 d'euros (el 26% de tota la masa monetària europea en circulació) que estan amagats sota les rajoles d'espanyols en bitllets de 500, es converteixin en Pagarés del Tressor amb una amnistia fiscal (doncs es tracta de diners que s'han ocultat a Hisenda), i que l'Estat els distribueixi a l'economia fora del sistema bancari. Injectar aquests més de 4.000 euros per família activa donaria al sistema una extraordinària revitalització, més tenint en compte que aquests diners ara són absolutament ociosos.
Cal demanar també a aquests 1 de cada 5 catalans que cobren el sou cada mes del sector públic i assimilat, que no s'estiguin de consumir.

3/2/09

Sant Antoni de Vilamajor ja té aprovat un primer projecte del Fons d'Inversió Local


Avui, 3 de febrer, la Secretaría de Estado de Cooperación Territorial, del Ministeri d'Administracions Públiques ha aprovat el primer projecte de Sant Antoni de Vilamajor presentat al Fons d'Inversió Local:


Es tracta de l'Edifici Multifuncional del carrer de França, de 286.333 euros de pressupost.

2/2/09

Una joia de la història: 1919


Ja que parlàvem de la BV-5108 i de la BP-5107, aqui teniu una autèntica joia, de fa
90 anys. Interessantíssimes les cites històriques. Compareu els gràfics: curiós, oi?

(Cliqueu la imatge per agrandir-la)

Una idea empresarial...


A l'any 2007 es van celebrar a Vilamajor 56 enllaços matrimonials, 30 a Sant Pere i 26 a Sant Antoni. Val a dir que només 35 d'aquests matrimonis van quedar residents al mateix Vilamajor (11 a Sant Pere i 24 a Sant Antoni).

Com a curiositat, els matrimonis residents a Sant Pere de Vilamajor s'han celebrat per part de 9 solters i 2 divorciats, amb 11 solteres, mentre que els de Sant Antoni ho han estat per 20 solters i 4 divorciats, amb 18 solteres i 6 divorciades.
4 dels matrimonis residents a Sant Antoni han estat celebrats per l'Esglèsia católica, per 20 enlaços exclussivament civils. A Sant Pere, 5 matrimonis han estat eclesiàstics i 6 solament civils.

A la vista de les dades, se m'ocurreix una idea empresarial per a algú que vulgui emprendre-la: es tracta d'organitzar la cerimònia de l'enllaç: tràmits, flors, arròs, fotògrafs, ... Facilitaria la feina dels ajuntaments i la parròquia, i seria una font d'ingressos, podent facturar ben be uns 9 mil o 10 mil euros l'any, centrats en uns mesos molt concrets.

Per cert, com sia que l'excel.lent idea de celebrar els matrimonis a la Sala Oril.la de Sant Pere està tenint una molt bona acollida, ja seria hora de què l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor disposés una taxa (o preu públic) per a cada enllaç civil que es celebri, així com, perquè no dir-ho, acordar una retribució fixe pel servei que, generalment en dies festius, proporcionen l'Alcalde (o qui el substitueixi), i el Secretari.

Que tal, per exemple, 150 euros? No seria una fortuna d'ingressos però com menys permetria recuperar els costos de neteja, vigilància i cerimònia.

1/2/09

La nova BV-5108 ben aviat serà realitat


Si mireu un mapa del nostre territori, veureu que Sant Antoni de Vilamajor té sortida natural cap Llinars per la carretera BP-5107.

Però, com sabem, Sant Pere de Vilamajor té en la mateixa carretera BP-5107 el seu límit sud.

Abans de la posada en funcionamnet de la variant de Cardedeu a Sant Celoni, la sortida cap l'àrea metropolitana per excel.lència era la carretera BV-5108, de Cardedeu a Cànoves.

Avui en dia, també el veïnats de ponent (Les Faldes, Brugueres, Can Miret i Les Pungoles), tenen en la BV-5108 la seva principal via d'accés.

Aquesta evidència em va portar a destacar la importància de la BV-5108 en la Comissió del POUM-2005, fins el punt que es va incloure una moció al respecte en l'Informe d'aquesta comissió, a principis de 2006.


Fa un any celebrava que la Diputació s'hagués posat les piles i es decidís a arranjar aquesta carretera, que amb el temps i els seus 9.000 vehicles diaris, sempre ha estat perillosa pel seu traçat, fet d'asfaltar camins de carro. Desseguida, veus sostenibilistes van posar el crit al cel: les carreteres estan fetes per passejar, en comptes d'arranjar -que facilita la velocitat- s'han de posar obstacles no aptes ni per tot-terrenys per tal de què els domingueros del volant puguin anar tranquils.

En una creuada que va aixecar un cert rebombori, jo sempre he mantingut el criteri que les carreteres han de ser segures per si mateixes, doncs la seguretat de tothom passa per bones carreteres, carreteres on puguin passar dos camions, carreteres sense revolts, amb accessos transversals segurs i en les què, quan plou, no hagis d'anar a les palpentes. Còrrer o no còrrer és decissió de cadascú, però carreteres segures és una obligació de l'Administració: si es pot raonablement còrrer sense perill és que la carretera és segura; si per anar segurs hem d'anar a 40, és que la carretera no és segura. Simplement.

Doncs bé, el dimarts passat, els Alcaldes de Sant Pere de Vilamajor, Cànoves i Samalús i Cardedeu, es van reunir amb responsables de la Diputació per conèixer l'avantprojecte de reforma de la BV-5108 de Cardedeu a Cànoves.

Entre altres importants millores, l'accés dels nuclis de Can Miret i Les Pungoles es farà mitjançant una rotonda d'incorporació. La via passarà a tenir 8 metres d'amplada (dos carrils de 3 metres d'amplada cadascun, més 1 metre addicional per banda com a voral).

Amb la incorporació dels suggeriments fets pels alcaldes, ben aviat es podrà finalitzar el projecte, que un cop licitat podrà ser realitat en dos anys.

Ara només cal que la Dipuació de Barcelona atengui la decidida aposta de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamjor per eliminar els revolts al tram de la BP-5107 entre Sant Antoni i la cruïlla de la BV-5108, que ja fa temps demana, i continua demanant, juntament amb Sant Antoni, reforma necessària més que mai amb la revitalització del polígon industrial de La Plana.

Per cert, sabíeu que la BP-5107 va ser construida entre 1897 i 1901, amb idéntic traçat que avui en dia? Ja és hora doncs que aquesta carretera del Segle XIX s'arranji per al Segle XXI.

Així, Sant Pere de Vilamajor, i també Sant Antoni, recuperaran la normalitat en els accessos a l'àrea metroplitana, permetent el desenvolupament d'un més eficient transport públic fins l'estació de Cardedeu, sense sobrecarregar la carretera de Llinars.

Sostenibilitat és aixó. Seguretat és aixó. Us imagineu quantes tonelades de CO2, quants ensurts, quants accidents i quant de temps ens estalviarem al cap de l'any?

Em congratulo especialment pels companys de Les Pungoles.