Darreres entrades:

17/12/12

L'Ajuntament cobra indegudament l'Impost de Plusvalua


Un arquitecte i matemàtic de Cuenca ha posat en evidència que els Ajuntaments han vingut cobrant indegudament l'Impost de Plusvalua (Impost Municipal sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana).

Després d'impugnar sense resposta favorable davant l'Ajuntament de Cuenca la liquidació que se li va fer, aquest ciutadà va recòrrer al Tribunal Contenciós-Administratiu nº 1 de Cuenca (de 21 de septiembre de 2010) que va sentenciar a favor de l'interessat. L'Ajuntament impugnà la sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de Castella-La Manxa però el mes d'abril passat aquest Alt Tribunal li va tornar a donar la raó a l'Arquitecte de manera contundent i refermà la sentència anterior, anul·lant liquidació practicada per l'Ajuntament (sentència ferma de 17 de abril de 2012). L'interessat ja ha rebut el què va ingressar de més, uns 3.000 €.

Què ha passat?

L'article 107 de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals estableix que: La base imposable d'aquest impost està constituïda per l'increment del valor dels terrenys, posat de manifest en el moment de la meritació i experimentat al llarg d'un període màxim de 20 anys. I concreta que en les transmissions de terrenys, el valor d'aquests en el moment de la meritació serà el que tinguin fixat en el moment de la meritació als efectes de l'Impost sobre Béns Immobles (Valor cadastral).

Afegint l'article 108 que:

Per determinar el percentatge, s'aplicaran les regles següents:

1. L'increment de valor de cada operació gravada per l'impost es determina d'acord amb el percentatge anual fixat per l'ajuntament per al període que comprengui el nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de manifest l'increment.
2. El percentatge a aplicar sobre el valor del terreny en el moment de la meritació serà el resultant de multiplicar el percentatge anual aplicable a cada cas concret pel nombre d'anys al llarg dels quals s'hagi posat de manifest l'increment del valor.

Els tipus de gravamen dels Ajuntaments de Vilamajor són els següents (2012):

(Per cert, L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor aplica TOTS els màxims legals).

Essencialment, doncs, la Llei estableix els següents elements de càlcul:
  • El valor actual del terreny, a efectes d'IBI (valor cadastral actual).
  • El nombre d'anys que han passat des de la darrera transmissió del terreny, amb un màxim de 20 anys.
  • Un percentatge anual o coeficient d'actualització, marcat pels Ajuntaments dins dels màxims legals, que es multiplica pel nombre d'anys.
  • Una taxa de gravamen sobre l'import resultant, fins el límit legal actual del 30%.
Important assenyalar que el fet imposable és l'increment del valor del terreny experimentat al llarg dels anys i posat de manifest en el moment de la transmissió.

Diuen l'Ajuntament de Barcelona, i el de Sant Pere de Vilamajor, per posar només dos exemples, perquè en són un munt, com el de Sant Antoni de Vilamajor: La quota a pagar està en funció del valor del terreny en el moment de la transmissió i dels anys que el transmissor ha estat propietari d'aquest (calculant com a màxim vint anys). Per determinar-ne l'import, cal multiplicar el valor del terreny (en el moment de la transmissió) pel nombre d'anys esmentats anteriorment i pel percentatge anual corresponent, i al resultat cal aplicar-hi el tipus impositiu corresponent (que és fins al 30%).

Així es fa pràcticament arreu.

La interpretació del text legal, poc meditada, que apliquen Ajuntaments, (i la Diputació), consisteix en aplicar els tipus de gravamen pel nº d'anys que han passat fins la transacció (anys sencers):

Plusvalua = Valor Cadastral actual x nº anys x Coeficient
Quota = Plusvalua  x Tipus de Gravamen

Així, per exemple, un terreny amb valor cadastral actual de 1.000 Euros transmés al cap de 20 anys, donaria lloc als següents resultats:

- A Sant Pere: Plusvalua = 600 €. Quota = 180 €. 
- A Sant Antoni: Plusvalua = 600 €. Quota = 162 €.

Però en realitat, com be va apreciar el matemàtic de Cuenca, aquesta fórmula és erronia, perquè està calculant l'increment del valor del terreny futur, és a dir des de l'any 2012 fins el 2032, en comptes de fer-ho com realment diu la Llei, és a dir, l'increment que ha experimentat el valor del terreny en els darrers 20 anys (en l'exemple).

La raó del perquè esta mal fet es fa difícil d'entendre sense operacions de matemàtica financera, però tractarem d'explicar-les.

En efecte, la formulació convencionalment utilitzada pels Ajuntaments significa incrementar a raó d'un 3% anual (en l'exemple, durant 20 anys) el valor actual del terreny.
Però així s'obté, en termes financers, una plusvalua acumulada al cap de 20 anys a partir del moment actual (de 600 € com és el cas de l'exemple).

La llei diu que la plusvalua ha de se la que s'ha posat de manifest al llarg del temps, és a dir FINS AL MOMENT ACTUAL, i no A PARTIR DEL MOMENT ACTUAL.

Com ho fan els Ajuntaments, el què obtenen és un valor futur del terreny, de 1.000+600=1.600, al cap de 20 anys, en l'exemple, i no pas el què diu la Llei, que és la plusvalua que hi ha hagut fins arribar al valor actual, de 1.000 en l'exemple.

Per al correcte càlcul, s'hauria de gravar l'increment de valor que ha tingut el terreny atenent a la aplicació dels coeficients en tot aquest temps (20 anys), és a dir, atenent a què el terreny VAL ACTUALMENT 1.000 € i cal retrotreure el valor que tenia, aplicant correctament les regles previstes en la Llei, en aquest cas, retrocedint a raó del 3% anual. La diferència entre els dos valors seria realment la plusvalua REALITZADA.

Segons la sentència hauria de ser aquesta la formulació de la plusvalua posada de manifest que dicta la Llei: 

Plusvalua = [Valor Cadastral actual x nº anys x Coeficient] / [1 + (nº anys x Coeficient)]
Quota = Plusvalua  x Tipus de Gravamen

Que donaria, en l'exemple, els següents resultats:
 
- A Sant Pere: Plusvalua = 375 €. Quota = 112,50 €. 
- A Sant Antoni: Plusvalua = 375 €. Quota = 101,25 €.

El desenvolupament matemàtic, per a qui el vulgui analitzar, seria el següent:

Siguin:

n: Nombre d'anys del càlcul.
C: coeficient anual aplicable per al càlcul de la plusvalua, dins de l'interval "n".
P: la plusvàlua realitzada en el "n" anys sobre la que s'ha de calcular l'impost.
Vo: Valor del terreny "n" anys enrera (teòric), o valor inicial teóric per al càlcul de la plusvalua.
Va: Valor actual del terreny (valor cadastral en el moment actual, base sobre la què es calcula la plusvalua). 

Llavors:
P = Va - Vo = Vo·n·C
Va = Vo + P

Fixeu-vos que el Valor actual (Va) és el resultant d'afegir al Valor inicial teóric (Vo) la plusvalua ("n" anys multiplicat pel coeficient anual "C") calculada exactament com diu la Llei. Agrupem i obtinguem "Va":

Va = Vo (1+n·C) => Vo = Va / (1+n·C)

Substituïnt Vo en la fórmula de la plusvalua (P), resulta:

P = Va - [Va/(1+n·C)] = Va [1-[1/(1+n·C)]] = Va [(1+n·C-1) / (1+n·C)]; 

P = Va·n·C / (1+n·C)

Tècnicament és indiscutible.

Els Ajuntaments calculen una "plusvalua" d'acord amb la següent fórmula:

P = Va·n·C

Fixeu-vos que en comptes de "Va" haurien d'aplicar el valor teòric inicial "Vo".

P = Va·n·C <=> P = Vo·n·C

D'aquesta manera els Ajuntaments apliquen, no pas la plusvalua obtinguda en els "n" anys anteriors, sinò la que s'obtindria en els "n" anys posteriors a la data de càlcul, és a dir la plusvalua futura.

Vist d'una altra manera, en la fórmula equivocada que ara apliquen els Ajuntaments, s'obté, en l'exemple, una plusvalua de 600 €. Llavors, el terreny figura que valia a efectes de l'impost fa 20 anys 400 € (1.000 - 600). 
Quina taxa obté aquesta plusvalua de 600 en 20 anys d'un terreny que val actualment 1.000 €? Vegem-ho: 400 x 20 x C = 600; C = 600/8.000 = 0,075 = 7,5%.

Per passar de 400 a 1.000 en 20 anys s'està aplicant una taxa anual del 7,5%, i no pas del 3% com és perceptiu. Aqui està la paradoxa: si la plusvalua obtinguda és de 600 sobre una cosa que ara val 1.000, no hi ha més remei que el valor inicial fos de 400... Però llavors la plusvàlua anual no pot ser la prevista legalment.

En canvi, en la fórmula vàlida, resultaria que el valor inicial del terreny valia 625 €. La plusvalua seria: 625 x 20 x C = 375; C = 375/1.250 = 0,03 = 3%. Valor actual = 625 + 375 = 1.000. Aqui si que la plusvalua s'ha calculat correctament.

Els Ajuntaments estarien (en el cas de l'exemple) cobrant un 37,5% de més. Podeu fer els càlculs amb altres intervals temporals. (Per exemple, a 10 anys l'Ajuntament de Sant Pere estaria cobrant un 26% de més i el de Sant Antoni un 24% de més).

Les sentències del Tribunals Superiors de Justícia senten Jurisprudència, i es poden recòrrer totes les liquidacions no prescrites (quatre anys).

L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor recapta anualment uns 40.000 € d'aquest impost i 65.000 l'Ajuntament de Sant Antoni, la qual cosa podria significar uns 65.000 € a retornar per part de l'ajuntament de Sant Pere de Vilamajor (quatre darrers anys) i uns 150.000 € per part del de Sant Antoni de Vilamajor.

Poca broma: cal reclamar, que a nosaltres no ens perdonen res. Per als interessats, que demanin la devolució de l'excès pagat, si encara no han passat quatre anys: hi tenen dret amb els interessos legals de demora corresponents. En qualsevol cas, es pot optar per demanar la compensació amb altres tributs municipals de les quantitats indegudament cobrades.


Els Ajuntaments, de la seva banda, ja s'han posat en alerta davant la greu situació plantejada.


Segons els experts jurídics, els Ajuntaments que continuin calculant l'Impost de Plusvalua amb la fórmula incorrecte podrien estar incorrent en prevaricació.

3/12/12

Els grups polítics de l'oposició a Sant Pere de Vilamajor: nou mesos sense piular


A banda dels signes, manifestacions i declaracions que fan habitualment als plens de l'Ajuntament, els grups polítics a l'oposició de Sant Pere de Vilamajor fa més de nou mesos que no "piulen" a la xarxa.

En efecte, ISP va publicar el seu darrer article digital el 20 de febrer, i el GISP el 16 de març. Cal recordar que l'Alcalde Artalejo i el seu nou govern van ser escollits el 23F, amb la qual cosa, després del rebombori de l'assalt a l'Alcaldia, el silenci de l'oposició a la xarxa ha estat total.

No és que els propis grups del govern ens prodiguin gaire opinió sobre l'estat de les coses, però al conjunt de ciutadans de Sant Pere de Vilamajor ens agradaria, sobre tot, conèixer la posició "oficial" dels grups de l'oposició sobre el munt de coses que passen al municipi, la seva opinió meditada de tot el què després es veu als plens municipals, de tot el que està fent -i no està fent- aquest govern.

En aquests darrers mesos han passat coses molt importants en la gestió pública del municipi, i encara és hora de què l'oposició ens hagi fet saber la seva opinió fora dels plens. Desencant? Avorriment? Manca de temps? Poc compromís amb la ciutadania? Manca de propostes alternatives? O és que en el fons estan d'acord amb tot el què s'està fent?