Darreres entrades:

8/1/09

Democràcia, responsabilitat i pulcritud

Molt s'ha avançat en l'actual legislatura en el tractament dels assumptes formals del Consistori, però, a l'hora, s'ha incrementat en major mesura el nivell d'exigència dels Grups Municipals, sobretot els que no formen part del Govern. Existeix doncs encara un buit que s'ha d'omplir.

La funció del Govern pel que fa a propiciar -que no simplement permetre- la tasca dels diferents Grups Municipals en la gestió dels assumptes públics i en tasques de control, s'ha vist notablement millorada, però encara manca: sia pel que sigui, i sense entrar en el fons de les qüestions, al llarg de l'any passat s'han fet evidents algunes mancances que, en ordre a alló que caldria esperar, s'han de corregir sense dil.lació.

No es pot permetre que el ciutadà tingui dubtes sobre l'estricte funcionament del màxim òrgan de Govern municipal; el Ple. S'han de cuidar les formes, doncs el "culebrot" de l'Ordenança Fiscal 21, que continúa amb un text tècnicament defectuós, o la traca final de les Ordenances Fiscals per al 2009, posen de manifest que encara queda un llarg camí per recòrrer abans de passar l'Equador de legislatura. Per a totes les parts.

La Llei atorga als plens municipals una sèrie de competències que, en línies generals, són d'alt nivell de responsabilitat formal, entre les què es destaquen, d'ordre recurrent, l'aprovació d'ordenances i reglaments, aprovar pressupostos, plantilles de personal, comptes i despeses no delegades o aprovar formes de gestió dels serveis. Tot plegat, juntament amb altres funcions, de caràcter i rang molt institucional.

Però hi ha una funció, la primera i més recurrent que és la de controlar i fiscalitzar els òrgans de govern.

Certament s'han fet més plens que mai, però revisant les Actes (que per cert caldria publicar amb major immediatesa) no veig que la Junta de Govern reti comptes de les seves actuacions entre Plens (per bé que es dóna comptes de les Resolucions d'Alcaldia). Com tampoc, en honor a la realitat, he vist cap control ni fiscalització de cap Regidor del Ple sobre les disposicions de la Junta.

No he trobat tampoc cap referència a la Comissió Especial de Comptes, que abans de l'1 de juny de cada any ha d'aprovar els comptes de l'exercici precedent (aquesta Comissió ha d'existir en tots els municipis, i ve establerta per la Llei de Bases del Règim Local, tant espanyola com catalana).

Tampoc conec que cap regidor, en virtud de les prerrogatives legals, hagi presentat al ple propostes de resolucions per al debat i votació formal.

Trobo a faltar la funció de debat democràtic del ple sobre assumptes generals del municipi, assumptes que interessen als ciutadans, acomodats a què hagi estat només un lloc per refrendar les decissions dels Governs de torn amb majoria absoluta.

Trobo a faltar la discussió sobre plantejaments de futur, a curt i llarg termini, els reptes immediats i per venir.
Trobo a faltar la preparació de l'assistència per part d'alguns grups municipals.
Trobo a faltar altres intervencions des del Govern que no siguin les del seu President.

I em sobra que es ventilin a la premsa assumptes que s'han de tractar en el sí de la nostra Institució. Em sobren manifestos polítics a internet. Em sobren Geppetos i Pinotxos.

El Ple municipal hauria de ser com el Parlament del nostre petit poble, un fórum on més que votar es discutís i s'aportés, s'anés per davant dels esdeveniments. El diàleg enriqueix, i el conflicte esperona. D'aquesta manera potser si que pagaria la pena assistir-hi.

Sant Pere de Vilamajor acumula una série de dèficits als que ara s'afeigeixen els derivats de les expectatives dels ciutadans fruit del major dinamisme endegat. No pot, però, abusar-se de la responsabilitat del principal grup polític fora del govern en no aprofitar la manca de majoria absoluta d'aquest Govern.
Tampoc els Grups Municipals de fora del Govern haurien d'anar tant a remolc, sempre enrera, del ritme que marqui el Govern.

Sé que en el nostre poble, i més des de fa un temps, els grans assumptes es parlen -i sovint es lliguen- en reunions i entrevistes informals, i aixó és bó. Veig també que algun grup polític de fora del Govern fa els deures, i treballa de valent en els assumptes del poble. I aixó és imprescindible, és el mínim que hauríem d'exigir.

Cal amb tot recomposar i avançar més en l'exercici responsable de la petita democràcia vilamajorenca, la que fem entre tots, i en comptes de criticar tant el que es fa -de bé i de malament- seria hora de fer més.
Fer de "polític" no és tant sols un privilegi, és una responsabilitat.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: