Darreres entrades:

26/2/19

L'equip de govern i la pluja daurada

La incompetència, debilitat i, potser, la prevalència de l'interés particular sobre el general en el tema de la fàbrica de Piensos Picart per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor podria confondre's amb poca-vergonya. Però no, no és poca-vergonya, simplement com deia en Jordi Sànchez davant en Marchena la setmana passada, "puc ser independentista, però no idiota".

Qui l'ha envainat a qui? Picart a l'Alcaldessa o l'Alcaldesa a tota la ciutadania?

Tant se val, la qüestió és que Piensos Picart continuarà treballant amb immunitat al nucli de la vila, com menys fins l'estiu del 2020.

Però, no havia de cesar les activitats el 16 de febrer de 2018? No havia de desmantellar les instal·lacions industrials el 16 d'agost de 2018?

Cóm és que fins el 25 de setembre de 2018, quan ja feia 8 mesos que les activitats de Piensos Picart hauríen d'haver cessat, l'Alcaldessa no va posar fil a l'agulla?

Què hagués passat si el Síndic de Greuges de Catalunya no s'hagués interessat en l'assumpte l'11 de setembre de 2018?

El Conveni i la DT2a del POUM diuen:"L'incompliment per part de Piensos Picart, SA de qualsevol de les obligacions establertes en aquest Conveni facultarà a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor a procedir a la clausura de l'activitat".

Cóm és que hi ha que pot transgredir el pla d'ordenació Urbanística de Sant Pere de Vilamajor sense més i qui l'ha de complir? És que hi ha ciutadans de primera i de tercera?

Direu, a què ve tot això que ens dius?

Ve d'aqui. Un comunicat d'Alcaldia en el 1er. aniversari del (no) cessament de l'activitat. Llegim-lo:
 
"En (amb) motiu de l’exhauriment dels terminis per al cessament de l’activitat de Pinsos Picart al centre de Sant Pere de Vilamajor, l’ajuntament en compliment del planejament urbanístic vigent i de la regulació de les activitats manté la determinació d’aconseguir el tancament definitiu de l’activitat de la fàbrica i el posterior enderrocament del complex".

Comentaris: Fa un any que l'activitat hauria d'haver cessat. "L'Ajuntament manté la determinació d'aconseguir el tancament definitiu". Cóm diu? I el POUM, i el Conveni? Què hi ha de la sentència del TSJC de l'abril de 2017?

"El conflicte urbanístic, doncs, entra en el terreny judicial i la resolució d’aquest cas s’escapa dels temps que voldria l’ajuntament".

Comentaris: fals, fake. El conveni signat entre les parts "faculta a l'Ajuntament a clausurar l'activitat". Amb quina llicència d'activitats municipal opera Piensos Picart actualment? Judicial? Cóm és que malgrat recòrrer i guanyar el plet davant el TSJ, des del 21 d'abril de 2017 (passat dos anys) no s'ha fet efectiva la resolució de l'Ajuntament d'enderrocament de les instal·lacions industrials il·legals?

"Estem informats de la voluntat de l’empresa de completar el trasllat. Esperem que, tal com es preveu, l’estiu del 2020 es posi en marxa la nova fàbrica".

Comentari: Gràcies, Sr. Marquès, vosté perdoni, no el volia molestar, gràcies, gràcies, el seu fidel súbdit us demana disculpes... Esperarem fins l'estiu del 2020 ... Vosté perdoni.

"S’està assolint el repte de la legislatura de culminar el cessament de l’activitat de Pinsos Picart al centre del poble".

Comentari: em recorda a una cançó d'en Juan Manuel Serrat:

Pero, eso sí, los sicarios no pierden ocasión
de declarar públicamente su empeño
en propiciar un diálogo de franca distensión
que les permita hallar un marco previo
que garantice unas premisas mínimas
que faciliten crear los resortes
que impulsen un punto de partida sólido y capaz
de este a oeste y de sur a norte,
donde establecer las bases de un tratado de amistad
que contribuya a poner los cimientos

de una plataforma donde edificar
un hermoso futuro de amor y paz.

"Amb això solucionem el problema urbanístic més important dels últims anys a Sant Pere. En el proper mandat."

Comentari: "Això" què és això? El que mana la legalitat o el que mana qui mana?

Total, pel forro, la Disposició Transitòria Segona del POM pel forro. El Conveni que "faculta a l'Ajuntament a la clausura de l'activitat", pel forro. Pel morro, pel morro fins l'estiu de 2020, quin morro.

Cóm és que l'Ajuntament no ha executat mai la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de 21 d'abril de 2017 que donava validesa a l'ordre d'enderrocament de les instal.lacions industrials de Piensos Picart situades al costat de la Masia de Can Derrocada, quina llicència de construcció no va existir mai i que incompleix la normativa urbanística vigent, no ja ara, sinò al 1996, quan es van començar les obres i sent alcalde en Joan Icart i Clos?

Pluja daurada, la pluja daurada inunda el govern municipal.

No ens trobarem pas en un delicte penal de prevaricaricació per "omissió impròpia", oi?

Recordeu:

20 d'octubre de 2014: Piensos Picart es compromet a cessar la seva activitat al nucli. Tenia llavors un termini de 4 anys i 4 mesos per fer efectiu aquest compromís.

21 d'abril de 2017: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya dóna per vàlida la resolució (de 2009) de l'Ajuntament per enderrocar les instal·lacions industrials situades al costat de la Masia de Can Derrocada. L'Ajuntament "riu, riu, i res no diu", com en Maurici.

16 de febrer de 2018: l'activitat havia de cessar.

17 de febrer de 2018: L'Ajuntament resta explícitament facultat per procedir a la clausura de l'activitat.

16 d'agost de 2018: les instal·lacions industrials havien d'estar enderrocades.

Total: amb valentia, i en estricte compliment de la legalitat, el govern de l'extinta CDC va protegir l'interès públic. Ara votarem ERC, per moltes raons. Però paradògicament votarem ERC per les mateixes raons que no hauríem de votar a ningú d'ERC que es presenti a les eleccions municipals a l'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor.

Per acabar us deixo la crònica potser mai explicada de l'assumpte:

HISTORIAL DE LA DESLOCALITZACIÓ DE LA FÀBRICA DE PIENSOS PICART SA DEL NUCLI DEL MUNICIPI DE SANT PERE DE VILAMAJOR

1996
En els primers mesos del mandat de l’Alcalde en Joan Icart i Clos, s’inicien les obres d’una construcció industrial a la Masia de Can Derrocada.

1999-2003
En Joan Icart surt reelegit a l'Alcadia.

2003-2007
Alcalde Joan Bruguera i Gras (bellíssima persona, gran).

15 setembre de 2008
L’Arquitecte Municipal emet un Informe que posa de manifest que s’han construït unes instal·lacions industrials sense que consti llicència municipal, al costat de la Masia de Can Derrocada.

29 setembre de 2008
L’Arquitecte Municipal emet un altre informe en el què fa constar que les construccions industrials auxiliars situades al costat de la Masia de Can Derrocada no preserven la distància mínima de 3 m respecte la construcció principal, incompleixen en més d’un 300% la ocupació màxima permesa, incompleixen l’alçada màxima de 3 metres permesa i que s’incompleix l’ús principal de l’immoble que havia de ser residencial.

3 octubre de 2008
S’inicia un expedient per a la restauració de la realitat física alterada per les construccions industrials a la Masia de Can Derrocada per unes darreres obres de construcció industrial de Piensos Picart SA. Obres que es van dur a terme sense llicència de construcció i manifestament contràries a la normativa urbanística vigent llavors.

30 març de 2009
L’Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor resol obrir expedient a Piensos Picart per a la restauració de la realitat física alterada.

30 juliol de 2009
L’Ajuntament desestima el recurs de Piensos Picart contra la resolució de l’Ajuntament.

15 setembre de 2009
Piensos Picart interposa un procediment contenciós-administratiu contra la resolució de l’Ajuntament, recaient en la secció 4 del Jutjat Contenciós Administratiu de Barcelona. 

L’argument del recurs era merament formal: a la data de l’expedient ja havia caducat el termini (6 anys) per tal d’iniciar un procediment per a la restauració de la realitat física alterada. La factura d'un pany de porta així ho demostrava.

22 juliol de 2010
En el procés de redacció del nou Pla d'Ordenació Urbanística Municipal de Sant Pere de Vilamajor, en el tràmit pera la seva aprovació provisional es va signar un conveni urbanístic entre l'Ajuntament de Pere de Vilamajor, l'empresa Piensos Picart SA i l'empresa Explotacions Ramaderes Albert SL.

En aquest conveni s'establiren una sèrie de pactes relacionats amb altres sectors del municipi i es fixà que l'empresa Piensos Picart SA disposava d'un termini de 12 anys, prorrogables en 3 anys més, a comptar des de la data de l'aprovació definitiva del POUM, per traslladar la seva activitat. 

El contingut del conveni restava condicionat a l'aprovació definitiva del POUM en el termes previstos en aquest conveni de 2010. 

22 setembre de 2011
Aprovació del POUM de Sant Pere de Vilamajor. El planejament urbanístic no s’ajusta a les previsions del Conveni. Com a conseqüència el conveni de l'any 2010 va quedar sense efecte.

16 febrer de 2012
Publicació del POUM al DOGC, sent aquesta la data a efectes d’executivitat. 

30 juliol de 2012
Nou conveni de col·laboració urbanística per adaptar-se a les noves condicions del planejament aprovat, establir els terminis anteriorment previstos pel trasllat i formalitzar  el pagament d'unes anteriors  sancions urbanístiques. Preveu igualment un termini màxim de 12 anys, prorrogables en 3 anys més, per portar a terme el trasllat de l'activitat. 

25 juliol 2013
Aprovació pel Ple de l’Ajuntament d’una Modificació Puntual del Text Refós del POUM, mitjançant la Disposició Transitòria 2ª, que recull el conveni de juliol del 2012.

11 desembre 2013
La Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona acorda suspendre la Modificació Puntual del POUM, doncs calia establir el pla d’etapes del trasllat de la fàbrica dins del primer sexenni des de l’aprovació del POUM, i no en 12 anys, com s'havia convingut.

20 d’octubre de 2014
L’Ajuntament signa amb Piensos Picart un nou conveni modificant l’anterior, on s’acordà un termini màxim de 6 anys a partir de la publicació oficial del POUM -16 de febrer de 2018- per al cessament de l’activitat de la indústria i 6 mesos més -16 d’agost de 2018- per al desmantellament de les instal·lacions.

30 de març de 2015
Aprovació inicial pel Ple de l’Ajuntament de la Modificació Puntual del POUM per incloure les previsions del Conveni de 2014 en sintonia amb les directrius de la CTUB.

27 abril de 2015
El Jutjat Contenciós-Administratiu nº 4 de Barcelona, estima els arguments de Piensos Picart (sentència 80/2015) i deixa sense efecte la resolució de l'Ajuntament de 30 de juliol de 2009 d’execució de la realitat física alterada per les construccions industrials a la Masia de Can Derrocada.

L'Ajuntament de Sant Pere de Vilamajor recorre la sentència davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, recaient a la seva Secció 3ª.

10 juny de 2015
Després de solventades unes correccions formals demanades a la Modificació Puntual del POUM, la Comissió Territorial d’Urbanisme de Barcelona aprova la Modificació Puntual, quedant incorporades les previsions del Conveni de 20 d’octubre de 2014 al Text Refós del POUM del municipi com a Disposició Transitòria Segona.

21 abril de 2017
El TSJC sentència sobre el recurs presentat per l’Ajuntament (Resolució 239/2017) donant-li la raó i anul·lant la sentència del Tribunal Contenciós Administratiu en relació amb l’expedient de restauració de la realitat física alterada de 2009, per les construccions industrials a la Masia de Can Derrocada.

El fonament jurídic desmunta per parcials i deslligades les proves aportades per Piensos Picart en relació amb la data en què es van acabar les obres, sentenciant que no es podia donar per prescrit el termini de sis anys per a restaurar la realitat física alterada. La jurisprudència assenyala que la càrrega de la prova per a determinar l’antiguitat de la construcció recau en qui la vulgui invocar (en aquest cas Piensos Picart).

16 febrer de 2018
S'exhaureix el termini per al cessament de les activitats industrials de Piensos picart al nucli de la vila.

L'Ajuntament queda facultat a partir d'aquesta data per a la clausura de l'activitat.

2 març de 2018
L’Alcaldessa Pamela Isus envia una carta a Piensos Picart instant a l’empresa a complir les obligacions compromeses en el Conveni.

16 agost de 2018
S'exhaureix el termini per a què estigui fet desmantellamant de les instal.lacions industrials. 

La fàbrica continua la seva activitat a tres torns de dilluns a dissabte.

11 setembre de 2018
S’eleva una queixa al Síndic de Greuges de Catalunya per la passivitat de l’Ajuntament en fer efectiu el Conveni i la Disposició Transitòria 2ª del POUM.

25 setembre de 2018
L’Alcaldessa Pamela Isus emet el Decret 2018-0679 incoant Expedient de Protecció de la Legalitat Urbanística i l’obertura d’un procediment sancionador a Piensos Picart.

11 desembre de 2018
El Síndic de Greuges tanca l’expedient de queixa atenent a què l’Ajuntament li comunica que ha emès el Decret 2018-0679.

19 febrer de 2019
L’Ajuntament emet un comunicat públic pel qual informa que Piensos Picart no abandonarà les actuals instal·lacions al nucli del municipi previsiblement fins l’estiu del 2020, continuant fins aleshores amb immunitat i protecció de l'Ajuntament la seva activitat industrial.

Nota: tot el què aquí es comenta està suportat per documents oficials. Qui vulgui els documents només cal que ho demani per correu electrònic i li enviaré la documentació que ho avala.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: