Darreres entrades:

4/3/10

Apunts per a la reforma del Consell Plenari del Consell de Poble


Ben aviat es convocarà el Consell de Poble, doncs l'actualitat així ho aconsella.


Cal tenir present que el Consell Plenari, que és l'organ executiu, només el pot convocar el President, a iniciativa pròpia o a instàncies d'un terç dels membres del Consell.

La reforma del Consell de Poble passa, entre altres temes menors, per la revisió dels seus membres.
Però, com es composa el Consell Plenari? Vegem-ho (Article 6 del
Reglament):

Integren el Consell Plenari:
 1. La Presidència, que correspondrà a l’alcalde/essa o regidor/a en qui delegui.
 2. La vice-presidència, que correspondrà a qualsevol persona nomenada per la majoria absoluta del Consell i que no ostenti el càrrec de regidor/a.
 3. Un regidor/a de cada grup polític municipal.
 4. Un representant de cada entitat, associació o col·lectiu ciutadà inscrit al registre municipal.
 5. Tres representants dels sectors professionals i econòmics: pagesos, serveis i indústria.
 6. Set membres de la borsa de ciutadania voluntària del Consell.
 7. Actuarà amb funcions de Secretaria i orientació normativa el/la secretari/a municipal o persona en què es delegui.
 8. Podran assistir amb veu sense vot, professionals i experts/es, responsables polítics i tècnics/ques de les àrees quan les temàtiques a tractar així ho requereixin, a petició de la presidència o d’un terç dels membres del plenari. També podran participar representants d’altres administracions amb veu i sense vot.
L'article 7 del Reglament desenvolupa la borsa de ciutadania voluntària, en els següents termes:

Podrà formar part de la borsa de ciutadania voluntària qualsevol ciutadà o ciutadana major de 16 anys empadronat/da o vinculat/da al poble per propietat territorial amb més de dos anys d’antiguitat.
Es prioritzarà el nomenament paritari per gènere, i els següents criteris de selecció: gent gran, joves i professionals d’àmbits temàtics no representats al Consell.
D’aquesta borsa serà seleccionada aleatòriament una persona procedent de cadascun dels nuclis: Faldes, Can Vila, Vallserena, Can Ram, Can Derrocada, Nucli i una altra procedent del disseminat.
Només tenen dret a vot les persones empadronades.
El màxim de persones no empadronades seleccionades per aquest sistema aleatori no podrà ser superior a una havent-se de repetir l’operació cas que en resultessin més.

I de la seva banda, el règim de participació de les entitats, es regula a l'article 8:

1. Per tal de garantir la funcionalitat i l’equilibri representatiu del Consell plenari, les entitats inscrites al registre municipal que sol·licitin integrars’hi hauran de reunir els següents requisits:
- Que acreditin com a mínim el darrer any, activitats continuades d’àmbit local i impacte ciutadà que reportin beneficis socials, culturals i/o econòmics.
- Que les persones que hagin de representar les entitats o grups d’entitats siguin proposades nominalment pels seus òrgans de decisió.
2. Les entitats representades al consell hauran de proposar una persona suplent de la titular per substituir-la quan aquesta no pugui assistir. La convocatòria de les reunions només es farà a nom de l’Entitat.
3. La incorporació de representants de noves entitats al Consell s’acordarà pel Consell Plenari en la sessió de renovació.

Passo a comentar cada grup de membres

1- Presidència:

Cap comentari.

2- Vice-presidència:

Cap comentari.

3- Regidors dels grups polítics amb representació a l'Ajuntament:

Inicialment en desacord, doncs en la pràctica és com si tot el Ple de l'Ajuntament estigués en el Consell, que no és una figura política.

4- Entitats:

La participació d'aquests membres nats passa per la inscripció de l'entitat al Registre Municipal d'Entitats.
Però aquest Registre no té el suport de cap Reglament, Decret o similar. Només tenim el llistat de documentació que, segons els web de l'Ajuntament, cal aportar per ser inscrit:

1. Model d'instància
2. Estatuts segellats per la Generalitat de Catalunya
3. Fotocòpia del NIF de l'entitat
4. Fotocòpia dels DNI dels membres de la Junta
5. Relació de càrrecs directius
6. Certificat del secretari de l'entitat dels ingressos anuals que té l'entitat, especificant si són de quotes de socis, subvencions, etc..
7. Nom, cognoms, adreça, telèfon, fax i e-mail de la persona de contacte
8. Dades de la persona que representa a l'entitat en el Consell del Poble.

Em sobren els punts 4, 6 i 8; caldria eliminar-los.

Caldria, paralel.lament a la formulació del Reglament del Registre d'Associacions, reformar el propi Reglament de Subvencions, que demana coses que ja s'han de cumplir pel simple fet de pertànyer al Registre.

De tota manera només una part de les entitats actualment presents al Consell estan registrades a l'Ajuntament amb els requisits que es demanen, i fins i tot més d'una no té els estatuts inscrits al Departament d'Entitats Jurídiques de la Generalitat, com és obligatori, o simplement no té estatuts, ni NIF.

I pel que fa a les prescripcions de l'article 8, són excessives, i no es demamen requisits tant meticulosos a cap altre colectiu del Consell, signe inequívoc de la manca de confiança en la representativitat de les entitats del municipi. Cal eliminar totalment l'article 8, i només afegiria el següent: "Les entitats estaran representades al Consell pel seu President o càrrec equivalent, qui podrà efectuar delegacions expresses comunicant-ho a la Secretaria amb antel.lació a cada reunió".

És també important, donada la nombrosa representació associativa al nostre municipi, replantejar-se el pes específic de les entitats en el propi Plenari, doncs aquest es pot convertir en un simple Forum d'Entitats, que hauria per si mateix de formar un altre Consell de Participació a banda del Consell de Poble.

Distingiria d'aquest sector, les entitats veïnals o territorials, que hauríen de constituïr un grup amb personalitat pròpia dins el Consell.

5- Representants de sectors professionals i empresarials (pagesia, indústria i serveis):

No es defineix que es considera "representants", qui es pot presentar i com s'escullen aquests membres.

6- Borsa de ciutadania voluntària:

Cal eliminar la paraula "voluntària", doncs tots els membres del Consell ho són. Cal també no amagar les coses del seu nom: ara són simplement representants dels barris o nuclis. (Tanta por hi ha en oficialitzar la representació orgànica territorial?). La representació territorial, com ja he indicat abans, la faria pròpiament a través de les entitats veïnals ja existents, deixant la Borsa de la Ciutadania oberta amb independència dels cupos per barris.
Caldria pensar doncs que els "barris" ja tenen presència en les entitats que tanmateix els representen, i per tant l'assignació territorial de la borsa de voluntaris és redundant i es podria tanquilament suprimir, configurant, ara si, una veritable borsa de la ciutadania, amb un nombre de representants de sis a vuit, amb la condició de què no hi figurés cap membre dels òrgans de direcció de les entitats veïnals ni d'altres entitats ja presents en el Consell.
(Ara per ara al Consell s'han "colat" diversos memebres de direcció d'entitats veïnals per aquests via, la de Propietaris de Can Derrocada, sense anar més lluny).

La voluntat de paritat (dones, joves, gent gran, ...) és d'imposssible compliment, contradictòria amb el sistema aleatori. Sent una borsa territorial, no cal matar tot els què es gras: aquests col.lectius, i d'altres, s'han de representar a través d'entitats organitzades, si ho volen.

És un absurd de què un "vinculat" que estigui de lloguer o sigui fill o cónjuge d'un propietari, no pugui formar part de la borsa.

Però el més gros i sense sentit és que un barri pugui quedar representat per una persona sense dret a vot pel fet de no estar empadronada: tots els candidats hauríen d'estar empadronats i tenir dret a vot, i per tant la complicada determinació de "vinculat/da al poble per propietat territorial amb més de dos anys d’antiguitat", s'hauria de suprimir, com totes les disposicions motivades per la presència de persones no empadronades.
Cal notar l'absurd de fer un nomenament sobre una persona sense dret a vot, i el fet de què no es demana la condició d'estar empadronat per tenir dret a vot a cap altre dels membres del Consell.

Tampoc queda clar si la condició de dos anys d'antiguitat és també per als empadronats. Em sembla bé que es demani, però, aquesta antiguitat.

7- Secretaria:

Cap comentari.

8- Assistents convidats:

Hi ha una imprecisió: l'assistència al plenari és oberta, i per tant no és aquest el sentit del redactat de la norma. Pròpiament hauria de dir "membres convidats", amb el sentit, no de "participar" sinò formant part del propi Consell (sense vot, és clar).

9- Qui hi falta?
 • Una figura intermèdia entre el Plenari i el propi Consell, formada per un representant rotatori de cadascun dels sectors del propi Plenari, a mena de Comissió Executiva, on s'ubicaria la Secretaria Tècnica i la pròpia Vice-Presidència. El nombre de membres no hauria de superar els 10 i la seva funció seria d'assistir la Presidència en la preparació de les reunions, fer el pla de treball del Consell i fer el seguiment dels altres Consell de Participació i de les Comissions de Treball.
 • Un colectiu fonamental en tots els ordres, com són els residents ocasionals o de temporada, (població flotant, pixapins, estiuejants, ...) que representen un terç dels "veïns", molts d'ells amb més arrelament que molts empadronats), els quals volen quedar recollits, de mala manera, en la borsa de ciutadania. S'hauria de crear una altra borsa, entre residents que ho puguin acreditar (no en els termes de "propietaris territorials") amb una mínima antiguitat. El nombre de membres no hauria de ser inferior a tres.
 • Una representació dels barris de Pungoles i Can Miret, dins de la Borsa de Veïnats.
 • Una representació de dos alumnes empadronats (majors de 16 anys) de les Escoles i Instituts del municipi, a elegir pels propis centres. (Això si que és didàctica de la participació).
 • Una representació de de cadascuna de les AMPA's dels centres escolars del municipi, que representarien de bona manera les famílies. Alternativament, un representant del Consell Escolar del municipi.
 • Una representació o dues dels titulars d'establiments comercials oberts al públic del municipi (per pocs que siguin).
 • Un representant de cadascun dels altres Consells de Participació Ciutadana que tingui el municipi, escollits en el seu propi òrgan.
 • Proporcions entre els diferents col.lectius representats: altres Consells de Participació, Entitats Veïnals, Ciutadania, Empresaris i Professionals, Residents de Temporada, etc., etc., de manera que no s'arribés a superar els 40 membres.
 • Anomenar i posar en marxa la Secretaria Tècnica del Consell (article 14 del Reglament).
Direu que potser són molts membres, però la realitat de Sant Pere de Vilamajor queda així millor representada.

10- Què hi sobra?:
 • El dret de vot dels regidors/res polítics del Consell, doncs no és un òrgan polític.
 • Substituir l'absurda comissió de l'Article 15, que s'hauria de suprimir i reemplaçar per la Secretaria Tècnica.
11- En resum:
 • Representants polítics: Un regidor de cada grup polític amb representació al Consistori. Sense vot?
 • Representants dels Consells de Participació: Un representant de cadascun dels altres Consells de Participació Ciutadana que existeixin.
 • Representants territorials: Un representant de cadascuna de les Associacions Veïnals del municipi.
 • Representants de la ciutadania: Borsa de Ciutadania, per sorteig. Membres nats: dos alumnes dels centres escolars majors de 16 anys i de les AMPA's.
 • Representants empresarials i professionals: A escollir en el propi sí dels titulars d'activitats econòmiques, empresarials i professionals, amb independència de l'existència d'associacions empresarails que en serien membres nats.
 • Representants d'entitats associatives: En nombre limitat, a escollir pel propi Consell entre les existents en el Registre que hi volguessin participar, i de forma rotativa.
 • Comissió Executiva: A escollir pel Consell en el seu propi sí.
Em consta que als darrers Consells han assistit com membres amb dret a vot persones amb nomenaments caducats, entitats que no estan ni ara per ara podrien estar inscrites al Registre d'Entitats, i altres representants anomenats qui sap com. No hi hauríen de formar part tampoc membres dels òrgans directius d'entitats ja presents al Consell. És imprescindible que aquests aspectes es recondueixin immediatament ja en la propera reunió que es celebri.

També, pel que fa a les Comissions de Treball, l'experiència de la segona d'Urbanisme hauria de servir per ser més rigurosos amb el cumpliment del Reglament pel que fa als membres de les mateixes, doncs no és l'esperit que hi formi part tothom extern al Consell que vulgui, sinò que s'ha de sotmetre a l'aprovació de la pròpia Comissió o del propi Plenari. Caldria a més limitar la presència de membres externs al Consell a una tercera part del total de membres d'aquestes comissions, per tal de no desvirtuar el sentit de Comissió Delegada.


Cal tenir present que ISP, fa quasi un any, ja va presentar formalment el seu enfocament sobre la revisió dels membres del Consell, que em va servir de motiu a mi mateix per publicar un altre article sobre el tema en aquest mateix espai.

0 Comentaris. COMENTEU-HO: